plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016

Zakupy z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej

W jaki sposób ewidencjonować w spółdzielni mieszkaniowej wydatki finansowane ze środków funduszu remontowego, w tym zakupy oraz amortyzację środka trwałego?

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) w art. 6 ust. 3 stanowi, iż spółdzielnia mieszkaniowa tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek wpłat na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Jak z powyższego wynika, fundusz ten powinien być przeznaczony na remonty zasobów mieszkaniowych. W stosunku do powyżej przedstawionego funduszu remontowego ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 4 ust. 41 pkt 2) wymaga, aby zarząd spółdzielni prowadził odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję wpływów i wydatków zgodnie z art. 6 ust. 3 tej ustawy; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. Oznacza to, że ewidencja funduszu mieszkaniowego powinna być prowadzona oddzielnie dla każdej nieruchomości, tzn. dla każdego budynku lub zespołu budynków, dających się wyodrębnić organizacyjnie, funkcyjnie i księgowo. A zatem w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej należy prowadzić oddzielną ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego na koncie 85-1 "Fundusz remontowy" odrębnie dla każdej nieruchomości. Można to zapewnić poprzez wyodrębnienie w analityce wpływów i wydatków tego funduszu dla poszczególnych nieruchomości.

Ewidencja w księgach rachunkowych wykorzystania funduszu remontowego, jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi ewidencję kosztów na kontach tylko zespołu 5 (przykładowe księgowania) powinna być następująca:

   1) roboty remontowe wykonane przez spółdzielnię
        we własnym zakresie - rozliczenie kosztów:
      - Wn konto 85-1 "Fundusz na remonty zasobów
         mieszkaniowych",
      - Ma konto 53 "Koszty działalności pomocniczej";
   2) roboty remontowe wykonane siłami obcymi:
      - Wn konto 85-1,
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami"
      i następnie zapłata za te usługi:
      - Wn konto 21,
      - Ma konto 13-5 "Rachunek bankowy funduszu
        na remonty zasobów mieszkaniowych";
   3) wydanie z magazynu materiałów budowlanych
        na potrzeby remontu:
      - Wn konto 85-1,
      - Ma konto 31 "Materiały".

Wątpliwości Czytelnika budzi sposób zaewidencjonowania zakupu środka trwałego ze środków funduszu remontowego. Należy mieć na uwadze, iż środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości) są to przykładowo maszyny i urządzenia o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W sytuacji, gdy zakupiony składnik majątku nie spełnia powyższych kryteriów, powinien być traktowany jak materiał. Jednakże, jeżeli taki składnik majątku spełniałby powyższe kryteria, to jego zakup należałoby ująć według zasad ogólnych (Wn konto 01 "Środki trwałe", Ma konto 21). W takiej sytuacji problematyczne jest ujęcie odpisów amortyzacyjnych, które powinny obciążyć koszty działalności operacyjnej; jednakże - biorąc pod uwagę sposób finansowania takiego środka trwałego ze środków funduszu remontowego - naszym zdaniem - odpisy amortyzacyjne mogłyby ewentualnie zmniejszać stan tego funduszu (Wn konto 85-1, Ma konto 07). W takiej sytuacji konieczne byłoby także podzielenie tej kwoty na wydatki funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości, w których byłby wykorzystywany dany środek trwały.

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60