plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016

Sprzedaż prasy w ramach umowy kolportażu - zapisy w księgach kolportera

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą sprzedaje prasę w ramach umowy kolportażu. Na jakim koncie księgować wydawnictwa przyjęte do sprzedaży i ich ewentualne zwroty do dostawcy prasy? Jak księgować sprzedaż czasopism i należną nam prowizję? Sprzedaż czasopism ewidencjonowana jest w kasie fiskalnej. Od dostawcy prasy otrzymujemy faktury opiewające na rzeczywistą ilość sprzedanych przez nas egzemplarzy.

Sprzedaż prasy w ramach umowy kolportażu
rys. Sprzedaż prasy w ramach umowy kolportażu

Umowa kolportażu nie została unormowana w przepisach prawa cywilnego i ma charakter umowy nienazwanej. Swoim charakterem jest ona zbliżona do umowy komisu. Wykonanie świadczenia w umowie kolportażu polega na sprzedaży wydawnictw prasowych za pośrednictwem kolportera. Kolporter sprzedaje egzemplarze czasopism w kontrolowanych przez siebie punktach sprzedaży detalicznej, a to, co uzyska z tego tytułu od osób trzecich, obowiązany jest, po potrąceniu swojej prowizji, przekazać wydawcy.

W przypadku gdy dystrybucja wydawnictw prasowych dokonywana jest w oparciu o tzw. umowy kolportażowe, noszące cechy umowy komisu, wydawnictwa przyjęte do sprzedaży pozostają własnością wydawcy, aż do momentu ich sprzedaży finalnemu odbiorcy. Nie stanowią więc składnika majątku własnego jednostek, które dokonują ich sprzedaży. W związku z tym wskazane jest ujęcie ich w ewidencji pozabilansowej, zapisem jednostronnym po stronie Wn konta 39 "Zapasy obce". Ich wyksięgowanie w związku ze sprzedażą lub zwrotem odbywać się będzie po stronie Ma tego konta.

Jednostki dokonujące sprzedaży detalicznej prasy w ramach umowy kolportażu nie dokonują zakupu i sprzedaży wydawnictw na własny rachunek, lecz jedynie pośredniczą między sprzedawcą a finalnym odbiorcą. Jednostki takie świadczą zatem usługę (a nie dokonują dostawy towaru). Nie uzyskują zatem przychodów ze sprzedaży towarów (czasopism). Przychodem będzie dla nich wyłącznie ustalona w umowie kolportażu prowizja (wynagrodzenie) z tytułu sprzedaży wydawnictw i to ona podlegać będzie księgowaniu na koncie 70-0 "Sprzedaż usług".

Ewidencja sprzedaży czasopism w księgach kolportera - jeśli sprzedaż ta ujmowana jest za pośrednictwem kasy fiskalnej - może przebiegać następującymi zapisami:

   a) kwota brutto utargu:
        - Wn konto 10 "Kasa",
   b) wartość prowizji netto:
        - Ma konto 70-0 "Sprzedaż usług",
   c) wartość netto sprzedaży pomniejszona o prowizję:
        - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   d) VAT należny:
        - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego".

Należy również pamiętać, iż ewidencji w księgach pytającej jednostki podlegać będzie ponadto wystawiona przez dostawcę prasy faktura opiewająca na rzeczywistą ilość sprzedanych przez jednostkę egzemplarzy. Faktura ta księgowana będzie według ogólnych zasad, przy czym wartość netto wynikającą z tej faktury wskazane jest ująć po stronie Wn konta 30 "Rozliczenie zakupu".

Ewidencję bilansową transakcji związanych ze sprzedażą detaliczną prasy, w przypadku gdy sprzedaż ta dokonywana jest w oparciu o tzw. umowy kolportażowe, przedstawiono na poniższym przykładzie liczbowym.


Przykład


I. Założenia:

  1. Jednostka (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) sprzedaje prasę w ramach umowy kolportażu. Z umowy zawartej z dostawcą prasy wynika, iż należna jednostce z tytułu tej sprzedaży prowizja wynosi 17% sprzedaży. Jednostka przyjęła do sprzedaży wydawnictwa prasowe o wartości według cen sprzedaży brutto: 648 zł.
     
  2. Z dobowego raportu fiskalnego kasy wynika, iż sprzedaż detaliczna prasy (opłacona gotówką) wyniosła: 540 zł brutto, w tym VAT: 40 zł.
     
  3. Wartość należnej prowizji brutto wynosi: 540 zł x 17% = 91,80 zł. Wartość prowizji netto wynosi: 91,80 zł : 1,08 = 85 zł.
     
  4. Jednostka zwróciła niesprzedane gazety do wydawnictwa. Ich wartość według cen sprzedaży brutto wynosi: 108 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PZ - przyjęcie prasy do sprzedaży 648,00 zł 39  
2. Dobowy raport fiskalny:    
   a) wartość brutto utargu 540,00 zł 10  
   b) wartość należnej prowizji netto 85,00 zł   70-0
   c) wartość netto sprzedanych wydawnictw pomniejszona o prowizję: 500 zł - 85,00 zł =  415,00 zł   30
   d) VAT należny 40,00 zł   22-2
3. WZ - wydanie sprzedanych gazet (wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej) 540,00 zł   39
4. WZ - zwrot niesprzedanych gazet do wydawcy (wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej) 108,00 zł   39
5. WB - przekazanie środków uzyskanych z tytułu sprzedaży wydawnictw po potrąceniu należnej prowizji: 540 zł - 91,80 zł =  448,20 zł 21 13-0
6. FZ - faktura wystawiona przez dostawcę prasy opiewająca na rzeczywistą ilość sprzedanych egzemplarzy:    
   a) wartość brutto 448,20 zł   21
   b) VAT naliczony 33,20 zł 22-1  
   c) wartość netto 415,00 zł 30  

III. Księgowania:

Sprzedaż prasy w ramach umowy kolportażu - zapisy w księgach kolportera

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60