plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017

Ewidencja księgowa zapłaconej kary umownej

W 2016 r. zapłaciliśmy karę umowną naliczoną nam przez kontrahenta za nieterminowe wywiązanie się z realizacji kontraktu. Karę tę zaewidencjonowaliśmy na podstawie noty obciążeniowej w kosztach w zespole 4 jako pozostałe koszty rodzajowe (i równolegle w zespole 5 jako koszty zarządu). Czy postąpiliśmy prawidłowo? W której pozycji rachunku zysków i strat powinniśmy ją zaprezentować? Nadmieniamy, że sprawozdanie finansowe za 2016 r. nie zostało jeszcze sporządzone.

Jednostka postąpiła nieprawidłowo, odnosząc wartość kary umownej do pozostałych kosztów rodzajowych (ewidencjonowanych w ramach kont zespołu 4) i równocześnie do kosztów zarządu (ujmowanych w zespole 5). Naliczone jednostce kary umowne są bowiem pośrednio związane z jej działalnością operacyjną. W związku z tym księguje się je na koncie służącym ewidencji pozostałych kosztów operacyjnych. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości. W ewidencji księgowej kary umowne ujmuje się na podstawie noty obciążeniowej lub wyciągu bankowego zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" lub konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Z pytania wynika, że sprawozdanie finansowe jednostki nie jest jeszcze sporządzone. Dlatego powinna ona w księgach rachunkowych 2016 r. przeksięgować wartość kary umownej z konta zespołu 4 na konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne". Może tego dokonać pod datą 31 grudnia 2016 r. na podstawie dowodu PK (Polecenie księgowania) zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Pozostałe koszty rodzajowe).

Skoro jednostka prowadzi pełną ewidencję kosztów (tj. jednocześnie w zespole 4 i 5), to konieczne jest wyksięgowanie kosztu kary umownej również z konta 55 "Koszty zarządu". Księgowanie to może przebiegać zapisem:

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",

- Ma konto 55 "Koszty zarządu".


Należną kontrahentowi karę umowną ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.


W rachunku zysków i strat sporządzanym za 2016 r. wartość kary umownej ujętej na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" prezentuje się - w zależności od przyjętego przez jednostkę wzoru sprawozdania finansowego zawartego w załącznikach do ustawy o rachunkowości - w pozycji:

a) H.III (wariant kalkulacyjny) lub E.III (wariant porównawczy) jako "Pozostałe koszty operacyjne - inne koszty operacyjne" - jeśli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości,

b) D "Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów" - gdy przyjęto wzór z załącznika nr 4 (dla jednostek mikro),

c) G (wariant kalkulacyjny) lub E (wariant porównawczy) jako "Pozostałe koszty operacyjne" - przy korzystaniu z załącznika nr 5 (dla jednostek małych).

Przykład

Założenia

  1. W dniu 17 sierpnia 2016 r. jednostka otrzymała notę obciążeniową z tytułu kary umownej za nieterminowe wywiązanie się z realizacji kontraktu. Wynikająca z noty obciążeniowej wartość kary umownej to 11.000 zł.
     
  2. Kara została uregulowana przelewem bankowym w dniu 30 sierpnia 2016 r.
     
  3. W marcu 2017 r. przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r. jednostka zorientowała się, że błędnie ujęła wartość kary w pozostałych kosztach rodzajowych (i równocześnie w zespole 5 w kosztach zarządu) zamiast w pozostałych kosztach operacyjnych. Błąd skorygowała pod datą 31 grudnia 2016 r.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Nota obciążeniowa z tytułu kary umownej: 11.000 zł 40 24
oraz równolegle 11.000 zł 55 49
2. WB - zapłata kary umownej: 11.000 zł 24 13-0
3. PK - korekta zapisów związanych z karą umowną:                
   a) przeksięgowanie wartości kary do pozostałych kosztów operacyjnych 11.000 zł 76-1 40
   b) wyksięgowanie kary z zespołu 5 11.000 zł 49 55

Księgowania

Ewidencja księgowa zapłaconej kary umownej

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60