plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Zasady stosowania konta 30 "Rozliczenie zakupu"

Konto 30 "Rozliczenie zakupu" jest kontem zespołu 3, służącym do weryfikacji rozliczenia m.in.:

Zasady stosowania konta 30
rys. Zasady stosowania konta 30 "Rozliczenie zakupu"
 • zakupu towarów, materiałów, opakowań i usług, w tym do rozliczania odchyleń cen ewidencyjnych, VAT naliczonego, podatku akcyzowego, cła i innych opłat manipulacyjnych związanych z zakupem z zagranicy, niedoborów, szkód, nadwyżek, reklamacji faktur dostawców,
   
 • zakupu wartości niematerialnych i prawnych,
   
 • zakupu środków trwałych,
   
 • zakupów związanych z budową lub ulepszeniem środków trwałych,
   
 • zakupu nieruchomości inwestycyjnych.

Ustawa o rachunkowości nie nakłada obowiązku stosowania przez jednostki konta 30 "Rozliczenie zakupu", decyzja w tej sprawie należy do kierownika jednostki. Jeżeli przedsiębiorstwo zdecyduje się na stosowanie konta 30, to w zakładowym planie kont oraz w zasadach (polityce) rachunkowości powinno opisać zdarzenia gospodarcze, które będą ewidencjonowane na tym koncie. Konto to można bowiem stosować np.:
 • do rozliczania wszystkich dostaw i usług lub
   
 • w odniesieniu tylko do określonych dostaw, takich jak rzeczowe aktywa obrotowe, czy rzeczowe aktywa trwałe wymagające montażu lub przystosowania, lub
   
 • wyłącznie do dostaw niefakturowanych i dostaw w drodze na koniec okresu.

Jeżeli jednostka podjęła decyzję o niestosowaniu konta 30, to zakupy będzie rozliczała bezpośrednio w ciężar np. kont zespołu 0 (gdy dotyczyć będą środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych), zespołu 3 (jeśli dotyczyć będą materiałów lub towarów objętych ewidencją magazynową), zespołu 4 lub 5 (jeżeli dotyczyć będą np. zakupu usług obcych).

Konto 30 "Rozliczenie zakupu" pomaga w kontroli dostaw w jednostce. Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności dostaw i usług z zamówieniami, zleceniami, umowami, skonfrontowaniu danych wynikających z dokumentów zakupu otrzymanych przez jednostkę od jej kontrahentów z dokumentami potwierdzającymi przyjęcie dostaw (PZ) lub odbiór usług (np. protokół odbioru robót). Konto 30 pozwala ustalić stan "dostaw w drodze", czyli dostaw zafakturowanych, ale jeszcze nieprzyjętych lub nieodebranych przez jednostkę, udzielonych dostawcom zaliczek na poczet niewykonanych jeszcze dostaw materiałów, towarów, robót i usług. Konto to służy także do określenia wartości "dostaw niefakturowanych", czyli wartości dostaw i usług przyjętych przez jednostkę, do których jednostka ta nie otrzymała jeszcze dokumentów zakupu. Czynności rozliczeniowe polegają także na obliczeniu odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów i towarów, jeżeli do ich wyceny jednostka stosuje stałe ceny ewidencyjne, tj. różniące się od cen zakupu (nabycia).

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60