plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Ujęcie kosztów w księgach rachunkowych stowarzyszenia sportowego

Prowadzę stowarzyszenie sportowe. Czy koszty poniesione z dotacji na zakup obuwia sportowego, opieki medycznej i wyżywienia można zaksięgować jako koszt rodzajowy w ramach konta "Zużycie materiałów i energii", czy też jako pozostałe koszty rodzajowe?

Przypominamy, że art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości przewiduje możliwość prowadzenia przez najmniejsze organizacje pozarządowe - w tym także stowarzyszenia, spełniające kryteria wskazane w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Zasady tej ewidencji określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2178 ze zm.). Ewidencja ta jest oparta na podobnych zasadach co podatkowa księga przychodów i rozchodów i ma zastosowanie przede wszystkim dla celów podatku dochodowego.

Pozostałe stowarzyszenia stosują ustawę o rachunkowości, co oznacza, że prowadzą księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z jej postanowieniami. Ustawa ta nie zawiera szczegółowych regulacji w zakresie zasad ujmowania kosztów w księgach rachunkowych. W praktyce koszty działalności operacyjnej mogą być ewidencjonowane i rozliczane w ewidencji bilansowej:

1) tylko na kontach zespołu 4 - według rodzajów,

2) tylko na kontach zespołu 5 - według funkcji,

3) na kontach zespołu 4 - według rodzajów i równolegle na kontach zespołu 5 - według funkcji.

Ustawa o rachunkowości określa zakres informacji prezentowanych w rachunku zysków i strat w określonym układzie (dla jednostek mikro, małych i pozostałych), który niejako wskazuje na przyjęcie określonych zasad ewidencji i rozliczania kosztów (przykładowo w załączniku nr 1 wariant kalkulacyjny wymusza ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów co najmniej na kontach zespołu 5, zaś wariant porównawczy co najmniej na kontach zespołu 4). Oczywiście jednostki mogą w każdym przypadku przyjąć do stosowania zasady ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 - według rodzajów i równolegle na kontach zespołu 5 - według funkcji.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 15 grudnia 2016 r., która weszła w życie 26 stycznia 2017 r. wprowadziła zmiany w zasadach sprawozdawczości finansowej sporządzanej przez organizacje pozarządowe, dostosowane do specyfiki ich działalności (natomiast zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych nie uległy zmianie). W ramach tych zmian wprowadzono nowy zakres informacyjny sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych określony w załączniku nr 6 do ustawy. Oznacza to, że począwszy od sprawozdań za rok obrotowy rozpoczęty w 2017 r. organizacje pozarządowe sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z tym załącznikiem. Przewiduje on w rachunku zysków i strat - w zakresie kosztów - takie pozycje jak:

Aktywne druki i formularze Wzory sprawozdań finansowych
dostępne są w serwisie
www.druki.gofin.pl
w zakładce Rachunkowość

B. Koszty działalności statutowej;

I. Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;

II. Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego;

III. Koszty pozostałej działalności statutowej;

E. Koszty działalności gospodarczej.

Natomiast koszty ogólnego zarządu, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe prezentowane są w sposób analogiczny, jak w przypadku jednostek gospodarczych.

Analizując zakres rachunku zysków i strat określony w załączniku nr 6 należy zauważyć, że jest on sporządzany tylko według wariantu kalkulacyjnego, co oznacza, że celowe jest, aby organizacje pozarządowe prowadziły ewidencję kosztów za pomocą kont zespołu 5 - według funkcji lub kont zespołu 4 - według rodzajów i zespołu 5 - według funkcji. Zatem konieczne jest prowadzenie kont zespołu 5, nie jest zaś wymagane prowadzenie obowiązkowej ewidencji kosztów według rodzajów na kontach zespołu 4. Niemniej jednak organizacja pozarządowa podejmuje - we własnym zakresie - decyzję o stosowaniu wybranej ewidencji i sposobu rozliczania kosztów.

Ponieważ pytanie dotyczy ujęcia na odpowiednich kontach zespołu 4 kosztów zakupu z dotacji obuwia sportowego, opieki medycznej i wyżywienia w stowarzyszeniu sportowym, to zakładamy, że został w tym przypadku wybrany do stosowania model ewidencji kosztów za pomocą kont zespołu 4 - według rodzajów i równolegle kont zespołu 5 - według funkcji. Ponieważ dotacja nie dotyczy zakupu środków trwałych to nie występuje obowiązek rozliczania jej za pośrednictwem konta rozliczeń międzyokresowych przychodów.

W sytuacji opisanej w pytaniu zakup obuwia sportowego, jako zakup materiałów, powinien być odniesiony na konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii". Z kolei koszty opieki medycznej, jeżeli nie dotyczą pracowników, powinny być zakwalifikowane jako usługi obce na koncie 40-2 (w przypadku pracowników - konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia", jako ochrona zdrowia). Natomiast wyżywienie może być przygotowane przez firmę zewnętrzną lub we własnym zakresie. Jeżeli jest to usługa gastronomiczna zewnętrzna (catering), to kwalifikuje się ją także jako usługi obce. Z kolei, jeśli takie wyżywienie jest przygotowywane we własnym zakresie przez stowarzyszenie, to poniesione koszty z tego tytułu kwalifikuje się jako pozostałe koszty rodzajowe (konto 40-6). Natomiast w sytuacji, gdy artykuły spożywcze są zużywane bez dodatkowego przerobu, to stanowią koszty zużycia materiałów (konto 40-1).

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60