plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013

Koszt zakupu paliwa w działalności produkcyjnej

Produkujemy opakowania z tworzyw sztucznych. Prowadzimy ewidencję i rozliczanie kosztów na kontach zespołu 4 i 5. Jak powinniśmy ujmować w księgach zakup paliwa do samochodów używanych do transportu materiałów nabywanych do produkcji oraz do przewozu naszych wyrobów gotowych do klientów? Do tej pory cały zakup paliwa księgowaliśmy na koncie 550 "Koszty zarządu". Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?

W sytuacjach omówionych w pytaniu koszty paliwa zużywanego do transportu materiałów i wyrobów gotowych, a więc związanego z działalnością produkcyjną, nie powinny być zaliczane do kosztów ogólnego zarządu tylko odpowiednio do kosztów zakupu lub sprzedaży. Koszty zarządu są to bowiem koszty poniesione na utrzymanie komórek i osób wykonujących czynności o charakterze ogólnoadministarcyjnym (tj. m.in. funkcje zarządzające, nadzorcze, kontrolne, ewidencyjno-sprawozdawcze spółki).

W rachunkowości przyjmuje się, że materiały są to różnego rodzaju składniki majątku nabywane przez jednostkę, z przeznaczeniem do zużycia, jako surowce w produkcji, do wykonania usług lub budowy nowych obiektów, bądź do zużycia na cele gospodarcze, biurowe, ochrony albo reklamy. Art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy o rachunkowości stanowi, iż materiały w momencie nabycia ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia - jeżeli są one wytworzone we własnym zakresie. Materiały na dzień nabycia mogą być ujmowane w księgach rachunkowych również w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami, a rzeczywistymi cenami ich nabycia lub zakupu (ujętych na koncie 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów"). Jeżeli nie zniekształca to wartości zapasów materiałów i wyniku finansowego, to materiały mogą być także wyceniane po cenach zakupu. Analogicznie wycenia się materiały na dzień bilansowy, a mianowicie:

1) według cen nabycia (art. 28 ust. 1 pkt 6) - jest to generalna zasada,

2) jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki - według cen zakupu (art. 34 ust. 1 pkt 1) - jest to możliwość dla jednostki określona w ustawie o rachunkowości.

Cena nabycia została zdefiniowana w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż jest to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Natomiast za cenę zakupu przyjmuje się kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu VAT, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym.

W księgach rachunkowych można wyodrębnić koszty zakupu (np. konto 52-3 "Koszty zakupu"), do których zalicza się koszty proste, które nie zwiększają ceny nabycia materiałów lecz są ściśle związane z zakupem materiałów przeznaczonych jako surowce do wytwarzania produktów i zostały poniesione w okresie poprzedzającym przyjęcie zakupionych materiałów do magazynów jednostki prowadzącej produkcję. Do kosztów zakupu kwalifikują się koszty nabycia paliwa do samochodów służących do transportu materiałów zużywanych do produkcji, o których mowa w pytaniu. O wydzieleniu kosztów zakupu w ewidencji księgowej decyduje kierownik jednostki, przyjmując odpowiednie ustalenia w zasadach (polityce) rachunkowości (zakładowym planie kont). Koszty zakupu wyodrębnia się tylko wówczas, gdy są one związane z zapasem zakupionych materiałów, które będą zużywane w następnych okresach i wielkość tych kosztów jest tak znaczna, że zaliczenie ich w koszty bieżącego okresu sprawozdawczego zniekształciłoby wynik finansowy. Nie jest natomiast celowe wydzielenie kosztów zakupu, gdy są one w relacji do zgromadzonych materiałów niewielkie i nie mają one wpływu na wynik finansowy. W przypadku, gdy kosztów tych nie wyodrębnia się, wówczas traktuje się je analogicznie jak powstające w fazie produkcji.

Biorąc powyższe pod uwagę ewidencja kosztów zakupu paliwa związanego z nabyciem materiałów do produkcji będzie następująca:

1) jeżeli nie są wyodrębniane koszty zakupu (wycena materiałów
następuje w cenach zakupu), wówczas odnoszone są one
w całości w koszty okresu ich poniesienia:
a) zużycie materiałów (tutaj: paliwa) na cele działalności operacyjnej:
- Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
b) przeniesienie kosztów przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy na właściwe stanowisko kosztów w zespole 5:
- Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej-produkcyjnej",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",
2) jeżeli są wyodrębniane koszty zakupu (wycena materiałów
następuje w cenach nabycia), wówczas koszty te rozlicza się
po zakończeniu każdego miesiąca proporcjonalnie do ilości
materiałów zużytych jako surowce do wytwarzania produktów:
- Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej-produkcyjnej",
- Ma konto 52-3 "Koszty zakupu".

Do powyższego rozliczenia można zastosować formułę:

(Sp + Kb) x Zkm
NKz =
Zkm + Rm

gdzie:

NKz - narzut kosztów przypadających na zapas końcowy materiałów,

Sp - suma kosztów na początek okresu,

Kb - koszty zakupu poniesione w bieżącym okresie,

Rm - rozchód materiałów w danym okresie sprawozdawczym,

Zkm - zapas końcowy materiałów (na koniec okresu).

Jeżeli rozliczenie kosztów zakupu dokonano w podany wyżej sposób, to na koniec okresu sprawozdawczego koszty przypadające na zapas materiałów księguje się:

a) na dzień kończący okres sprawozdawczy:
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 52-3 "Koszty zakupu",
b) na początek następnego okresu sprawozdawczego:
- Wn konto 52-3 "Koszty zakupu",
- Ma konto 64-0 "Czynne międzyokresowe kosztów".

Z kolei koszty paliwa związane z przewozem wyrobów gotowych spółki do klientów powinny być zaliczane do kosztów sprzedaży.

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Plan 
kont z obszernym komentarzem 
bilansowo-podatkowym
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.