plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020

Skutki przekazania na kapitał zapasowy części zysku spółki osobowej prawa handlowego

Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o wyłączeniu części zysku za 2019 r. z podziału między wspólników i przekazaniu go na kapitał zapasowy. Jak zaksięgować taki podział wyniku?

W dacie podjęcia uchwały wspólników spółki jawnej o podziale zysku dokonuje się odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych. W przypadku przeznaczenia części zysku na kapitał zapasowy, następuje jego przeksięgowanie z konta 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Zysk za 2019 r.) na konto 81-1 "Kapitał (fundusz) zapasowy". Natomiast część zysku przeznaczoną do wypłaty przenosi się na konta rozrachunkowe prowadzone odrębnie dla wspólników.

Każdy ze wspólników spółki jawnej ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Tak wynika z przepisów art. 51 § 1 K.s.h. Ponadto wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego, przy czym jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika (por. art. 52 § 1 i 2 K.s.h.). Powyższe przepisy mają zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej (por. art. 37 § 1 K.s.h.).

Ustawodawca pozostawił więc wspólnikom spółki jawnej swobodę w zakresie podejmowania decyzji co do sposobu rozdysponowania zysku. Podstawą takiej decyzji są postanowienia umowy spółki bądź uchwała wspólników. Wspólnicy mają prawo dysponować zyskiem spółki jawnej i nie są bezwzględnie obowiązani do jego wypłaty. Mogą m.in. pozostawić zysk w spółce, przeznaczając go na kapitał zapasowy.

W sytuacji gdy spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe, podział zysku może nastąpić po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 53 ust. 3 lub 4 ustawy o rachunkowości. Z przepisów tych wynika, że podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

Wynik finansowy za 2019 r. ujęty po stronie Wn lub Ma konta 86 "Wynik finansowy", pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., czyli w księgach rachunkowych 2020 r., przeksięgowuje się na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego".

Ewidencja księgowa przeniesienia wyniku finansowego do rozliczenia

1. PK - przeniesienie zysku za poprzedni rok obrotowy do rozliczenia:
      - Wn konto 86 "Wynik finansowy",
      - Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Zysk za 2019 r.).
2. PK - przeniesienie straty za poprzedni rok obrotowy do rozliczenia:
      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Strata za 2019 r.),
      - Ma konto 86 "Wynik finansowy".

Kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały przez wspólników (może być również decyzja, czy postanowienie) w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty. Z ustawy o rachunkowości nie wynika czy uchwała musi zostać podjęta w tym samym dniu, co uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Jak wynika z pytania, spółka jawna w 2019 r. osiągnęła zysk. Wspólnicy spółki podjęli uchwałę o wyłączeniu części tego zysku z podziału między wspólników i przekazaniu go na kapitał zapasowy. Wprawdzie spółka jawna nie jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego czy rezerwowego, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółka ta tworzyła takie kapitały. Nie ma także przeszkód, aby kapitały te były zasilane z zysku wypracowanego przez spółkę jawną.

Ewidencja księgowa podziału zysku w spółce jawnej

1. PK - podział zysku zgodnie z uchwałą organu zatwierdzającego:
   a) przeznaczenie na kapitał zapasowy:
      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"
         (w analityce: Zysk netto za 2019 r.),
      - Ma konto 81-1 "Kapitał (fundusz) zapasowy",
   b) przeznaczenie na wypłaty dla wspólników:
      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"
         (w analityce: Zysk netto za 2019 r.),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikami).


Czy w przypadku przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy na spółce jawnej ciąży obowiązek zapłaty PCC?

Według aktualnego stanowiska organów podatkowych czynność przekazania wypracowanego zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy nie stanowi zmiany umowy spółki i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Ważne jest jednak, aby wspólnicy wykazali, że przekazanie zysku na kapitał zapasowy nie wiąże się z wniesieniem ani podwyższeniem wkładów przez wspólników spółki, nie jest przez nich traktowane jako pożyczka udzielona spółce, dopłata, depozyt nieprawidłowy ani jako oddanie spółce środków finansowych do nieodpłatnego używania.

art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815), dalej zwanej ustawą o PCC, zawarto zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających temu podatkowi. Z ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz pkt 2 tego artykułu wynika, że PCC podlega m.in. umowa spółki oraz jej zmiana. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC za zmianę umowy spółki przy spółce osobowej (którą w myśl art. 1a pkt 1 ustawy o PCC jest spółka jawna) uważa się: wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty, oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Obowiązek podatkowy z tytułu ww. czynności ciąży na spółce jawnej (art. 4 pkt 9 ustawy o PCC). Stawka PCC wynosi 0,5% podstawy opodatkowania określonej w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PCC (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC).

Czynności podlegające PCC zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę. Nie można domniemywać, że jakakolwiek czynność niewymieniona w katalogu określonym w art. 1 ustawy o PCC jest objęta obowiązkiem zapłaty PCC.

Decyzja podjęta uchwałą wspólników o zatrzymaniu zysku w spółce i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy nie jest żadną z czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ustawy o PCC. Podjęcie takiej uchwały nie oznacza trwałego zwiększenia majątku spółki, bowiem z kapitału zapasowego mogą być w kolejnych latach dokonywane wypłaty na rzecz wspólników. Nie można wówczas mówić o realnym zwiększeniu majątku spółki, tym bardziej że uchwała o zatrzymaniu części zysków na kapitale zapasowym nie jest związana ze zmianą umowy spółki i zwiększeniem wkładów wspólników.

KISPogląd ten potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB4.4014.418.2018.2.MD, w której wskazano, iż: "(...) uchwała wspólników o pozostawieniu części zysku w spółce i przeznaczeniu go na finansowanie bieżącej działalności spółki, co do zasady, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, chyba że z jej treści wynika, że wspólnicy podjęli decyzję np. o przeznaczeniu go na powiększenie wysokości swoich wkładów (...).

Przeznaczenie zysku na bieżącą działalność spółki nie zostało także potraktowane przez wspólników jako pożyczka udzielona przez wspólników spółce, dopłata, depozyt nieprawidłowy ani jako oddanie przez wspólników praw majątkowych spółce do nieodpłatnego używania.

W świetle powyższego, opisana we wniosku czynność przekazania wypracowanego zysku Wnioskodawcy na bieżącą działalność - skoro nie jest, jak stwierdza Wnioskodawca, jedną z ww. czynności - nie stanowi zmiany umowy spółki i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek składania deklaracji oraz uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (...)".

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 22 września 2020 r., nr 0111-KDIB4.4014.258.2020.1.BB.

www.PlanKont.pl - Kapitały (fundusze) własne, fundusze socjalne i wynik finansowy:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.