plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014

Jak funkcjonuje konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"?

1. Wynik finansowy netto i brutto

Wynik finansowy jednostki to osiągnięty (wypracowany) rezultat na działalności gospodarczej za dany okres sprawozdawczy. Wynik finansowy może być wielkością dodatnią – co oznacza że, jednostka osiągnęła zysk, lub wielkością ujemną – oznaczającą poniesioną stratę. Na wynik finansowy każdej jednostki składają się: wynik działalności operacyjnej (w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), wynik operacji finansowych, wynik operacji nadzwyczajnych. Wymienione wyżej składniki dają wynik finansowy brutto, który po skorygowaniu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, staje się wynikiem finansowym netto.

W przedsiębiorstwach osób fizycznych, spółkach osobowych prawa handlowego (z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej) i spółkach cywilnych wynik finansowy brutto stanowi jednocześnie wynik finansowy netto. W tych bowiem jednostkach podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy i właściciele jednostki, a nie sama jednostka. Osiągane przez wspólników (właścicieli) dochody podlegają opodatkowaniu u każdego ze wspólników (właścicieli) osobno. Wyraża się to w tym, że każdy z nich, jako osoba fizyczna, sporządza zeznanie roczne z podatku dochodowego, tj. rozlicza się indywidualnie z podatku za dany rok kalendarzowy. Na poziomie spółki ustala się i wykazuje jedynie zysk brutto, a po zakończeniu każdego roku obrotowego wspólnicy dokonują podziału wypracowanego przez spółkę zysku z uwzględnieniem udziałów w zysku określonych w umowie dla każdego ze wspólników (właścicieli).

W spółkach kapitałowych, tj. spółkach z o.o. i akcyjnych, oraz od 1 stycznia 2014 r. w spółce komandytowo-akcyjnej – wynik finansowy brutto obciąża podatek dochodowy, na który składa się ustalony w zeznaniu rocznym (CIT-8) bieżący podatek dochodowy zwiększony lub zmniejszony o różnicę stanu na początek i koniec roku obrotowego rezerwy na odroczony podatek dochodowy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Spółki te są bowiem podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Przy czym, jeśli ich roczne sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu i zrezygnowały one z ustalania odroczonego podatku dochodowego, pomniejszają swój wynik finansowy brutto jedynie o ustalony podatek dochodowy wykazany w zeznaniu rocznym CIT-8.

Do ustalenia wyniku finansowego netto (brutto) za bieżący rok obrotowy służy konto 86 "Wynik finansowy". Generalnie na koniec roku obrotowego na konto 86 przeksięgowuje się wszystkie koszty i przychody oraz podatek dochodowy (dot. osób prawnych). W wyniku przeksięgowań konto 86 może wykazywać na dzień bilansowy saldo Ma bądź saldo Wn. Saldo kredytowe (Ma) oznacza zysk, zaś saldo debetowe (Wn) oznacza stratę.

Kwotę zysku bądź straty za bieżący rok obrotowy wykazuje się w rachunku zysków i strat w pozycji R. "Zysk (strata) netto" wariantu kalkulacyjnego lub w pozycji N. "Zysk (strata) netto" wariantu porównawczego. Tę samą wartość (tj. zysk bądź stratę netto) ujmuje się w pasywach bilansu w pozycji A.VIII. "Zysk (strata) netto".


2. Moment rozliczenia wyniku finansowego na koncie 82 i jego podział

Moment rozliczenia wyniku finansowego

W świetle ustawy o rachunkowości podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (zob. art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Przy czym w przypadku jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, podział wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu tego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, które zostało poprzedzone wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli więc rok obrotowy jednostki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i zakończył się 31 grudnia 2013 r., to zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego dotyczącego roku obrotowego od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. może nastąpić najpóźniej 30 czerwca 2014 r.

Wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy (tj. 2013 r.) pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego, czyli w księgach rachunkowych 2014 r., podlega przeniesieniu z konta 86 "Wynik finansowy" na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". W zależności od tego czy jednostka osiągnęła zysk, czy stratę przeksięgowanie to będzie przebiegać zapisem:

1) w sytuacji gdy jednostka osiągnęła w poprzednim roku obrotowym zysk: Wn konto 86, Ma konto 82,

2) w sytuacji gdy jednostka osiągnęła w poprzednim roku obrotowym stratę: Wn konto 82, Ma konto 86.

Do czasu podjęcia decyzji o podziale wypracowanego zysku netto bądź pokryciu poniesionej straty netto, wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy przeksięgowany na konto 82, pozostanie na tym koncie jako niepodzielony zysk lub niepodzielona strata z lat ubiegłych.

Zwracamy przy tym uwagę, że podział zysku lub pokrycie straty za dany rok obrotowy nie muszą być przeprowadzone w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują terminu podziału zysku (pokrycia straty), ale wskazują jednak, że nie można dzielić zysku, ani pokrywać straty bez uprzedniego zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zasadniczo konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" na koniec roku obrotowego może wykazywać saldo Ma, saldo Wn, bądź nie wykazywać żadnego salda. Saldo debetowe (Wn) tego konta oznacza wysokość niepokrytej straty, a saldo kredytowe (Ma) przedstawia kwotę niepodzielonego zysku. Po zaksięgowaniu rozliczenia wyniku finansowego na podstawie podjętej uchwały (decyzji) o podziale zysku lub pokryciu straty konto 82 może też nie wykazywać salda. Pozostałe na dzień bilansowy saldo na tym koncie ujmuje się w pasywach bilansu w pozycji A.VII. "Zysk (strata) z lat ubiegłych" ze znakiem plus w przypadku salda Ma lub ze znakiem minus – w przypadku salda Wn.


Podział wyniku finansowego

Należy podkreślić, iż rozliczenie wyniku finansowego netto w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów regulujących zasady funkcjonowania jednostek w zależności od ich formy prawnej. Są to między innymi:

Podziału zysku lub pokrycia straty można dokonać w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

Podział zysku Pokrycie straty
- wypłata dywidendy
- utworzenie lub powiększenie kapitału rezerwowego
- utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego
- nagrody dla pracowników
- zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- darowizny
- pokrycie strat z lat ubiegłych
- z zysku roku (lat) następnego (następnych)
- z kapitału zapasowego lub rezerwowego
- poprzez obniżenie kapitału zakładowego
- z dopłat wspólników
- z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Przeznaczenie zysku netto lub sposób pokrycia straty powinien wynikać z uchwały bądź decyzji podjętej przez uprawniony do tego organ jednostki. Na podstawie takiego dokumentu dokonuje się odpowiednich księgowań. Poniżej przedstawiamy przykłady podziału zysku oraz rozliczenia straty w wybranych jednostkach.

Przykład

Przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy w spółce z o.o.

I. Założenia:

1. Spółka z o.o. osiągnęła zysk za 2013 r., który w bilansie otwarcia na 1 stycznia 2014 r. figuruje na koncie 86 "Wynik finansowy" jako saldo Ma tego konta w wysokości: 87.000 zł.

2. Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki 31 marca 2014 r. zatwierdziło sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

3. Na podstawie uchwały o podziale zysku za 2013 r. z 15 kwietnia 2014 r., zysk w całości został przeznaczony na wypłatę dywidendy dla 2 udziałowców (2 osoby fizyczne), po: 43.500 zł dla każdego.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK – zysk za 2013 r. przeznaczony do rozliczenia (w dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.) 87.000 zł 86 82
2. PK – podział zysku netto zgodnie z podjętą uchwałą:
a) przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy dla udziałowca "A" 43.500 zł 82 24
b) przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy dla udziałowca "B" 43.500 zł 82 24

III. Księgowania:

Przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy w spółce z o.o.

Przykład

Pokrycie straty z kapitału zapasowego spółki z o.o.

I. Założenia:

1. Spółka z o.o. poniosła stratę za 2013 r. w wysokości: 42.000 zł. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostka przeksięgowała stratę do rozliczenia i ujęła na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego".

2. Kapitał zapasowy spółki wynosi obecnie: 50.000 zł.

3. Zwyczajne zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o pokryciu straty za 2013 r.:

a) w kwocie: 20.000 zł kapitałem zapasowym spółki,

b) w kwocie: 22.000 zł z zysku lat następnych.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK – przeksięgowanie straty za 2013 r. do rozliczenia 42.000 zł 82 86
2. PK – pokrycie straty kapitałem zapasowym zgodnie z podjętą uchwałą 20.000 zł 81-1 82

III. Księgowania:

Pokrycie straty z kapitału zapasowego spółki z o.o.

Na przykładzie liczbowym widać, że na koncie 82 pozostaje kwota niepokrytej straty (saldo Wn) w wysokości: 22.000 zł. Kwotę tę jednostka wykaże w pasywach bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2014 r., w pozycji A.VII. "Zysk (strata) z lat ubiegłych" ze znakiem minus, czyli jako nierozliczony wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy, który zostanie pokryty z zysku lat następnych.


3. Inne operacje gospodarcze księgowane za pomocą konta 82

Na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" odnoszone są również skutki błędów istotnych popełnionych w latach ubiegłych, ale ujawnionych w bieżącym roku obrotowym przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy (zob. art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości) oraz straty powstałe w wyniku umorzenia bądź sprzedaży akcji własnych lub udziałów niepokrytych kapitałem zapasowym (zob. art. 36a ustawy o rachunkowości).

Przykład

Korekta podatku dochodowego za rok poprzedni

I. Założenia:

1. Spółka z o.o. "ABC" sporządziła sprawozdanie finansowe za 2013 r. Jeszcze przed zatwierdzeniem tego sprawozdania finansowego znalazła błąd w wyliczonym podatku dochodowym za 2011 r. (podatek powinien być wyższy).

2. Skorygowano wysokość podatku za 2011 r. w księgach rachunkowych 2013 r., gdyż sprawozdanie finansowe za 2011 r. i 2012 r. było już zatwierdzone. Kwota korekty uznana została przez jednostkę za błąd istotny. Skutki korekty (podatek wraz z odsetkami naliczonymi do 31 grudnia 2012 r.) w wysokości: 20.000 zł ujęto w księgach rachunkowych na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Skutki błędów z lat ubiegłych). Natomiast odsetki za 2013 r. ujęto na koncie 75-1 (w przykładzie ich ewidencję pominięto).

3. Spółka uregulowała powstałe na skutek korekty zobowiązanie podatkowe.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK – korekta błędu z lat poprzednich – błędna kwota podatku dochodowego za 2011 r. 20.000 zł 82 22
2. WB – uregulowanie zaległego zobowiązania wobec urzędu skarbowego 20.000 zł 22 13-0

III. Księgowania:

Korekta podatku dochodowego za rok poprzedni

Saldo Wn konta 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" w kwocie: 20.000 zł jednostka ujmie w pasywach bilansu za 2013 r. w pozycji A.VII. "Zysk (strata) z lat ubiegłych" jako wartość z minusem.

W sytuacji przedstawionej na przykładzie ma bowiem zastosowanie art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Według tego przepisu, jeżeli przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka stwierdzi popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i wiarygodnie przedstawiającego sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "Zysk (stratę) z lat ubiegłych".

Przykład

Sprzedaż akcji własnych, gdy cena ich nabycia jest wyższa od ceny sprzedaży

I. Założenia:

Spółka akcyjna sprzedała: 150 akcji własnych, które nabyła wcześniej po cenie: 100 zł/szt. Cena sprzedaży wyniosła: 80 zł/szt. Koszty sprzedaży akcji wyniosły: 250 zł netto. Kapitał zapasowy spółki wynosi: 2.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Sprzedaż akcji w wartości równej cenie sprzedaży: 150 akcji × 80 zł/szt. = 12.000 zł 24 75-0
2. Rozchód sprzedanych akcji w cenie nabycia: 150 akcji × 100 zł/szt. = 15.000 zł 75-1 14
3. Koszty sprzedaży akcji 250 zł 75-1 30
4. Ujemna różnica pomiędzy ceną sprzedaży akcji, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ceną ich nabycia:
a) ogółem kwota różnicy: 12.000 zł – 250 zł – 15.000 zł = 3.250 zł 75-0
b) różnica do wysokości kapitału zapasowego 2.000 zł 81-1
c) różnica powyżej wysokości kapitału zapasowego: 3.250 zł – 2.000 zł = 1.250 zł 82
5. WB – otrzymanie środków za sprzedane akcje 12.000 zł 13-0 24

III. Księgowania:

Sprzedaż akcji własnych, gdy cena ich nabycia jest wyższa od ceny sprzedaży

W sytuacji przedstawionej na przykładzie ma zastosowanie art. 36a ust. 1 zdanie drugie ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, w razie zbycia akcji własnych, ujemną różnicę między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia, należy wykazać jako zmniejszenie kapitału zapasowego, a pozostałą część ujemnej różnicy, przewyższającą kapitał zapasowy, należy ująć jako stratę z lat ubiegłych i opisać w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym nastąpiła sprzedaż akcji.

www.PlanKont.pl - Kapitały (fundusze) własne, fundusze socjalne i wynik finansowy:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.