plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021

Moment ujęcia w księgach rachunkowych przychodu ze sprzedaży usługi budowlanej wykonanej w roku poprzednim

Przedsiębiorstwo osoby fizycznej świadczące usługi budowlane w styczniu 2021 r. wystawiło fakturę za usługę, która została wykonana 31 grudnia 2020 r. Jak zaksięgować taką fakturę i do którego okresu zaliczyć przychód ze sprzedaży usługi budowlanej?

Co do zasady, dla celów bilansowych, przychód ze sprzedaży przyporządkowuje się do okresu, którego dotyczy. Oznacza to, że przychód ze sprzedaży usług ewidencjonuje się w momencie ich wykonania. W przypadku usług budowlanych moment wykonania usługi określa się na podstawie dokumentów potwierdzających ich przyjęcie i wykonanie, np. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości wynika, że przez przychody rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Poza przedstawioną definicją przychodu i szczególnymi zasadami ustalania przychodów z niezakończonych długoterminowych umów o usługi, w tym budowlane (por. art. 34a ww. ustawy), przepisy prawa bilansowego nie zawierają szczegółowych uregulowań w zakresie ustalania momentu powstawania przychodów.

Ujmując przychody bilansowe w danym roku obrotowym należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, m.in. zasadą memoriału, zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Zasada memoriału wskazuje, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (por. art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Natomiast dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione (por. art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Co istotne, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (por. art. 20 ustawy o rachunkowości). W myśl zatem prawa bilansowego przychody odnosi się do okresów, których one dotyczą. W praktyce, ustalając moment powstania przychodów dla celów bilansowych jednostki często kierują się przepisami podatkowymi.

W świetle art. 14 ust. 1 updof, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Ogólną zasadę ustalania momentu uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej określa art. 14 ust. 1c updof, w myśl którego, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Z wyżej przytoczonych przepisów wynika generalna zasada, że w przypadku świadczenia usług, przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, powstaje w dniu wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Wyjątek od tej zasady stanowi:

 • wystawienie faktury w terminie wcześniejszym niż faktyczne wykonanie usługi albo częściowe wykonanie usługi - w tym przypadku datą powstania przychodu będzie dzień wystawienia faktury (o ile uregulowanie należności nie nastąpiło wcześniej),
 • uregulowanie należności przed wykonaniem usługi albo częściowym wykonaniem usługi - w tym przypadku datą powstania przychodu będzie dzień otrzymania należności (o ile wcześniej nie wystawiono faktury).

Należy jednak zauważyć, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, co należy rozumieć przez moment wykonania usługi. W przypadku usług budowlanych przyjmuje się generalnie, że do wykonania usługi doszło w dacie odbioru technicznego robót budowlanych, potwierdzanego z reguły protokołem zdawczo-odbiorczym (również w sytuacji, gdy usługi są wykonywane etapami). W tej dacie również powstaje przychód podatkowy z tytułu wykonanej usługi (zakładając, że wcześniej nie została wystawiona faktura i nie została uregulowana należność). 

KISTak wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 sierpnia 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.455.2020.2.JŚ (wydanej na gruncie PIT), w której czytamy:

"(...) skoro umowa o świadczenie usługi, którą Wnioskodawca zamierza zawrzeć z podmiotem zlecającym wykonanie usługi, zawierać będzie zapis dotyczący sposobu realizacji inwestycji, harmonogram prac oraz warunków odbioru poszczególnych etapów wykonanych robót oraz z umowy tej będzie wynikać, że rozliczenie inwestycji następować będzie w określonych etapach, których wykonanie będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, to w dacie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego powstanie przychód (...)".

MFAnalogiczne stanowisko wyraziło Ministerstwo Finansów w piśmie z 26 czerwca 2014 r. przesłanym do naszego Wydawnictwa, wyjaśniając że:

"(...) Moment wykonania usługi w przypadku usług budowlanych określa się na podstawie dokumentów potwierdzających ich przyjęcie i wykonanie. Jednym z takich dokumentów może być protokół zdawczo-odbiorczy, w którym inwestor m.in. potwierdza wykonanie przez wykonawcę uzgodnionych wcześniej prac (...)".

Jeśli zatem w sytuacji, o której mowa w pytaniu, protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wykonanie usługi został podpisany 31 grudnia 2020 r., to przychód podatkowy z tytułu sprzedaży robót budowlanych potwierdzonych tym protokołem powstał w 2020 r. Jeśli natomiast protokół zdawczo-odbiorczy został podpisany w terminie późniejszym, to przychód podatkowy powstał w dacie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczym lub w dacie wystawienia faktury, jeżeli została wystawiona przed odbiorem wykonanej usługi.

Ewidencja księgowa przychodu ze sprzedaży usługi budowlanej

1. FS - przychód ze sprzedaży usługi budowlanej:

a) wartość brutto faktury: Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",

b) VAT należny: Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) wartość netto faktury: Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów" (w analityce: Sprzedaż robót budowlanych).

www.PlanKont.pl - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.