plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Dostosowanie do potrzeb jednostki ewidencji szczegółowej na koncie 24

1. Funkcjonowanie konta 24 "Pozostałe rozrachunki"

Na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" ewidencjonuje się rozrachunki, których nie ujmuje się na pozostałych kontach zespołu 2, takich jak konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami", 21 "Rozrachunki z dostawcami", 22 "Rozrachunki publicznoprawne", 23 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników". Na koncie 24 księguje się w szczególności rozrachunki dotyczące zdarzeń niestanowiących przedmiotu podstawowej działalności operacyjnej jednostki.

Przykłady zdarzeń, z tytułu których rozrachunki ujmuje się na koncie 24
 • zakup i sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
   
 • obrót wierzytelnościami,
   
 • emisja aktywów finansowych,
   
 • leasing finansowy,
   
 • udzielane lub otrzymane pożyczki,
   
 • różnice inwentaryzacyjne,
   
 • roszczenia sporne,
   
 • wewnątrzzakładowe rozliczenia z wyodrębnionymi (finansowo i organizacyjnie) zakładami lub oddziałami,
   
 • rozrachunki z ubezpieczycielami,
   
 • rozrachunki z właścicielami, wspólnikami, akcjonariuszami.

Po stronie Wn konta 24 ewidencjonuje się generalnie powstanie należności, zmniejszenie (korekty, odpisanie) kwoty zarachowanych uprzednio zobowiązań i spłatę zobowiązań. Z kolei po stronie Ma tego konta księguje się powstanie zobowiązań, zmniejszenie (korekty, odpisanie) kwoty zarachowanych uprzednio należności i spłatę należności. Konto 24 jest kontem bilansowym, aktywno-pasywnym i może wykazywać na dzień bilansowy dwa salda, tzn. saldo Wn (debetowe), oznaczające stan należności oraz saldo Ma (kredytowe), oznaczające stan zobowiązań.

W zależności od rozmiarów oraz specyfiki prowadzonej działalności ewidencję pozostałych rozrachunków można:

 • prowadzić na jednym (ogólnym) koncie syntetycznym 24, do którego tworzone są odpowiednie dla danej jednostki konta analityczne lub
   
 • zamiast jednego konta syntetycznego 24, wyodrębnić kilka szczegółowych kont syntetycznych (np. 24-0 "Pożyczki", czy 24-1 "Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek") i do tych kont tworzyć konta analityczne.

2. Przykładowy wykaz kont syntetycznych i analitycznych tworzonych w ramach pozostałych rozrachunków

art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, że konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.

Konto 24 uszczegóławia się poprzez tworzenie kont analitycznych w zależności od zapotrzebowania, wymagań i specyfiki jednostki. Ewidencję analityczną do syntetycznego konta 24 tworzy się dzieląc konto syntetyczne według poszczególnych tytułów rozrachunków. Drugim sposobem jest tworzenie w ramach konta 24 szczegółowych kont syntetycznych i do nich kont analitycznych. Poniżej przedstawiamy przykłady szczegółowych kont syntetycznych i analitycznych tworzonych w ramach konta 24.

Przykładowy wykaz kont syntetycznych i analitycznych do konta 24
Wykaz kont Nazwa konta
24-0 Pożyczki
- z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych:
24-0/0 Pożyczki otrzymane
24-0/1 Pożyczki udzielone
24-1 Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek
- z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych:
24-1/0 Rozliczenie niedoborów i szkód
24-1/1 Rozliczenie nadwyżek
24-2 Rozrachunki z właścicielem (wspólnikami spółek osobowych)
24-3 Rozrachunki z udziałowcami (akcjonariuszami)
24-5 Rozrachunki wewnątrzzakładowe
24-6 Należności dochodzone na drodze sądowej
24-9 Pozostałe rozrachunki - inne
- z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych:
24-9/0 Rozrachunki z tytułu środków trwałych
24-9/1 Rozrachunki z tytułu leasingu
24-9/2 Inne rozrachunki

Do każdego konta analitycznego można tworzyć kolejne konta analityczne według potrzeb jednostki, np.: według poszczególnych kontrahentów, według tytułów rozrachunków. Z kolei rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi można ujmować według poszczególnych kontrahentów i walut. Ważne jest, aby ewidencja analityczna umożliwiała właściwe wykazanie należności i zobowiązań w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego. W tym celu konta analityczne należy utworzyć tak, aby możliwe było ustalenie stanu rozrachunków długoterminowych i krótkoterminowych oraz aby rozrachunki można było wykazać z podziałem na te od/wobec jednostek powiązanych, innych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale oraz pozostałych jednostek.

Należy pamiętać, że organizacja ewidencji pozostałych rozrachunków zależy od danej jednostki (od jej branży, charakteru itp.), a sposób ujmowania pozostałych rozrachunków powinien być opisany w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki. Bez względu na to, w jaki sposób ewidencja ta będzie prowadzona, powinna umożliwić oddzielne rozliczenie każdego kontrahenta z każdego tytułu rozrachunków. Co więcej, prowadzenie ewidencji rozrachunków poprzez konta analityczne, powinno umożliwiać przeprowadzanie ich bieżącej i okresowej weryfikacji.

Charakterystyka kont szczegółowych najczęściej wyodrębnianych w ramach konta 24
Konto 24-0 "Pożyczki"
Do konta 24-0 wskazane jest utworzyć konta analityczne 24-0/0 "Pożyczki otrzymane" i konto 24-0/1 "Pożyczki udzielone", z podziałem poszczególnych pożyczek na długoterminowe i krótkoterminowe oraz z podziałem na jednostki powiązane, inne, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale oraz pozostałe jednostki. Na kontach tych ewidencjonuje się odpowiednio - otrzymane i udzielone pożyczki w walucie polskiej lub w walutach obcych, przeliczonych na walutę polską zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami, odsetki od pożyczek, różnice kursowe od pożyczek w walutach obcych - zrealizowanych lub wynikających z wyceny bilansowej. Na koncie 24-0 nie ujmuje się pożyczek udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Podlegają one ewidencji na koncie zespołu 2 przyjętym w zakładowym planie kont, np. na koncie 23 lub innym niż pożyczki koncie wyodrębnionym w ramach konta 24.
Konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek"
Konto 24-1 służy do rozliczania niedoborów, szkód i nadwyżek w składnikach majątku jednostki powstałych np. w trakcie inwentaryzacji. W ramach tego konta wyodrębnia się konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód" i konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek". Niedobór powstaje, gdy stan rzeczywisty ustalony w drodze spisu z natury jest niższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych. Natomiast nadwyżka powstaje, gdy stan rzeczywisty ustalony w drodze spisu z natury jest wyższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych. Przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych określa komisja inwentaryzacyjna w protokole inwentaryzacyjnym. Ustalenie i sposób ich rozliczenia powinien być ujęty w protokole weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, zatwierdzonym przez kierownika jednostki. Dokumenty te są podstawą rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
Konto 24-2 "Rozrachunki z właścicielem (wspólnikami spółek osobowych)"
W jednostkach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na koncie 24-2 ujmuje się rozrachunki z właścicielem. Natomiast w spółkach osobowych konto 24-2 służy do ewidencji rozrachunków ze wspólnikami. W jednoosobowej działalności gospodarczej jednostka może, jeśli uzna to za stosowne, wydzielić konta analityczne do konta 24-2, wskazujące poszczególne rozrachunki, natomiast w spółce osobowej wskazane jest wyodrębnić konta analityczne dla poszczególnych wspólników. Do rozrachunków ewidencjonowanych na tym koncie należą np.: wkłady pieniężne i niepieniężne wnoszone na poczet kapitału, środki pieniężne pobierane z rachunku lub kasy jednostki na cele prywatne i firmowe, zaliczkowe wypłaty na poczet zysku, wypłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS.
Konto 24-3 "Rozrachunki z udziałowcami (akcjonariuszami)"
Konto 24-3 służy do ewidencji rozrachunków w spółkach kapitałowych, czyli rozrachunków ze wspólnikami (udziałowcami) w spółkach z o.o. i rozrachunków z akcjonariuszami w spółkach akcyjnych. Rozrachunki te mogą dotyczyć np.: wnoszonego i umarzanego kapitału, wypłaty dywidendy, wnoszenia dopłat, rozrachunków z tytułu pobranych przez wspólników zaliczek, udzielonych pożyczek. Do konta 24-3 wskazane jest utworzyć konta analityczne w taki sposób, aby można było ustalić poszczególne rozrachunki z każdym ze wspólników (akcjonariuszy).
Konto 24-5 "Rozrachunki wewnątrzzakładowe"
Na koncie 24-5 ewidencjonuje się rozrachunki pomiędzy jednostką statutową posiadającą osobowość prawną a nieposiadającymi osobowości prawnej samobilansującymi zakładami lub oddziałami wchodzącymi w jej skład, tj. samodzielnie sporządzającymi bilans i rachunek zysków i strat. Konto 24-5 jest prowadzone równocześnie w jednostce statutowej i w jej samobilansujących zakładach lub oddziałach. Na koncie 24-5 ujmuje się wzajemne rozrachunki pomiędzy jednostką statutową a wchodzącymi w jej skład zakładami lub oddziałami, z tytułu m.in.: wyniku finansowego, tj. podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej zakładów lub oddziałów, zakupu przez jednostkę statutową materiałów, towarów i usług dla własnych potrzeb i potrzeb oddziałów jednostki, które zgodnie z prawem nie mogą być podatnikami VAT, czy wpłat na PFRON dokonywanych przez jednostkę statutową - jako pracodawcę. Ewidencja analityczna do konta 24-5 powinna być prowadzona w jednostce statutowej według poszczególnych samobilansujących zakładów lub oddziałów oraz w sposób umożliwiający ustalenie stanu wzajemnych należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków wewnątrzzakładowych. Natomiast w zakładzie lub oddziale wchodzącym w skład jednostki statutowej - w sposób umożliwiający rozliczanie z jednostką statutową należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków. Ważne, aby była zgodność pomiędzy zapisami na koncie 24-5 w księgach jednostki statutowej oraz wchodzących w jej skład zakładach lub oddziałach.
Konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej"
Konto 24-6 służy do ewidencji roszczeń o zapłatę nieprzedawnionych wierzytelności wyrażonych w walucie polskiej lub w walutach obcych skierowanych na drogę postępowania sądowego. Na tym koncie ewidencjonuje się roszczenia wobec odbiorców krajowych i zagranicznych - z tytułu dostaw, robót i usług, wobec dłużników objętych postępowaniem upadłościowym, pracowników jednostki - np. z tytułu zawinionych niedoborów i szkód, czy wobec innych osób prawnych lub fizycznych z tytułu innych nieprzedawnionych należności, w tym z tytułu udzielonych pożyczek, spłaconych za nich długów objętych poręczeniem itp. Na koncie 24-6 nie ujmuje się wydatków związanych z dochodzeniem należności na drodze sądowej, np.: opłat sądowych, skarbowych, kosztów opinii biegłych. Takie wydatki kwalifikuje się do pozostałych kosztów operacyjnych w momencie ich poniesienia. Ewentualny ich zwrot przez dłużnika jest ujmowany jako pozostałe przychody operacyjne. Jednostki powinny prowadzić ewidencję analityczną do konta 24-6 w taki sposób, aby możliwe było ustalenie na dany dzień kwot roszczeń dochodzonych na drodze sądowej według poszczególnych dłużników i walut.
Konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne"
Na koncie 24-9 ujmuje się bezsporne rozrachunki krajowe i zagraniczne związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością, których jednostka nie księguje na pozostałych kontach zespołu 2. W szczególności są to operacje dotyczące środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa, umowy leasingu finansowego, operacje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych (niestanowiących przedmiotu działalności statutowej), składki ubezpieczeniowe i odszkodowania majątkowe, przyjęte lub wpłacone wadia i kaucje.

3. Ewidencja wybranych operacji gospodarczych dotyczących pozostałych rozrachunków

Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego w księgach korzystającego

Zawarliśmy umowę leasingu finansowego dla celów bilansowych i operacyjnego dla celów podatkowych. Na jakich kontach rozrachunkowych powinniśmy ewidencjonować rozliczenia z tytułu leasingu?

W celu prawidłowego rozliczenia umów leasingu finansowego dla celów bilansowych, a operacyjnego dla celów podatkowych, korzystający może ewidencjonować rozrachunki z tytułu leasingu finansowego na koncie wydzielonym w ramach konta 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne" o nazwie np. 24-9/1 "Rozrachunki z tytułu leasingu", z dalszym podziałem na następujące konta analityczne:

⃞ 24-9/1-1 "Rozrachunki z finansującym - bieżące",

⃞ 24-9/1-2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu",

⃞ 24-9/1-3 "Rozliczenie opłat leasingowych".

Warto przypomnieć, że jeżeli jednostka używa w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, która spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, to przedmiot umowy wykazuje w swoich księgach rachunkowych jako składnik aktywów trwałych, a drugostronnie jako zobowiązanie finansowe. Na mocy przepisów ustawy o rachunkowości jest to tzw. leasing finansowy. Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu takiego leasingu dokonuje korzystający, stosując zasady określone w art. 32 i 33 ww. ustawy.

Opłaty leasingowe w leasingu finansowym rozliczane są na część kapitałową, stanowiącą spłatę zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu i część odsetkową, ujmowaną w ciężar kosztów finansowych.

Przykład

W maju 2020 r. jednostka zawarła umowę leasingu maszyny produkcyjnej i zakwalifikowała ją, dla celów bilansowych, jako leasing finansowy. Z treści umowy wynikały następujące dane:

 • wartość ofertowa maszyny: 220.000 zł,
   
 • opłata wstępna: 22.000 zł (plus VAT: 5.060 zł),
   
 • płatności leasingowe: 24 miesięczne raty po 9.000 zł (plus VAT: 2.070 zł),
   
 • łączna wartość opłat: 22.000 zł + (24 raty × 9.000 zł) = 238.000 zł.

Jednostka dokonała podziału raty na część kapitałową i odsetkową metodą równomierną:

 • część odsetkowa: (238.000 zł - 220.000 zł) : 24 raty = 750 zł,
   
 • część kapitałowa: 9.000 zł - 750 zł = 8.250 zł.

Maszyna przeznaczona jest do działalności opodatkowanej, więc VAT od leasingu podlega w całości odliczeniu. Jednostka wprowadziła maszynę do ewidencji środków trwałych w wartości ofertowej (w przykładzie pominięto kwestię amortyzacji). Zgodnie z polityką rachunkowości, do ewidencji leasingu jednostka wyodrębniła konto 24-9/1 "Rozrachunki z tytułu leasingu", do którego utworzyła następujące konta analityczne: 24-9/1-1 "Rozrachunki z finansującym - bieżące", 24-9/1-2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu" oraz 24-9/1-3 "Rozliczenie opłat leasingowych".

W związku z zawarciem umowy leasingu w księgach czerwca 2020 r. dokonano następujących zapisów:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca opłatę wstępną:      
   a) wartość brutto 27.060 zł 30 24-9/1-1
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 5.060 zł 22-1 30
   c) rozliczenie opłaty wstępnej w kwocie netto - zaliczenie jej
       na spłatę części kapitałowej
22.000 zł 24-9/1-2 30
2. OT - wprowadzenie maszyny produkcyjnej do ewidencji środków trwałych 220.000 zł 01 24-9/1-2
3. FZ - faktura dokumentująca opłatę leasingową za czerwiec 2020 r.:      
   a) wartość brutto 11.070 zł 30 24-9/1-1
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 2.070 zł 22-1 30
   c) przeniesienie kwoty netto do rozliczenia 9.000 zł 24-9/1-3 30
4. PK - rozliczenie opłaty leasingowej:      
   a) część kapitałowa 8.250 zł 24-9/1-2 24-9/1-3
   b) część odsetkowa 750 zł 75-1 24-9/1-3

Ujawnienie w drodze inwentaryzacji środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie

Po przeprowadzeniu w naszej jednostce inwentaryzacji okazało się, że środek trwały, który prawdopodobnie otrzymaliśmy w darowiźnie, nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Nie posiadamy żadnej dokumentacji dotyczącej tego środka trwałego. Jak zaksięgować takie zdarzenie?

Ujawniony w drodze inwentaryzacji środek trwały należy wprowadzić do ewidencji bilansowej, w celu doprowadzenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych do stanu potwierdzonego spisem z natury. Dokonuje się tego za pośrednictwem konta rozrachunkowego 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek". Konto to przeznaczone jest do rozliczania nadwyżek w składnikach majątku jednostki powstałych np. w trakcie inwentaryzacji.

Ujawnione nadwyżki w postaci środka trwałego wycenia się w ich cenie nabycia lub koszcie wytworzenia w oparciu o posiadaną dokumentację dotyczącą tych środków trwałych. W sytuacji gdy brak jest możliwości odtworzenia wartości początkowej obiektu, wyznacza się ją w wysokości ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, to należy w inny sposób określić jego wartość godziwą (art. 28 ust. 2 i 5 ustawy o rachunkowości).

Rozliczenie nadwyżki, w sytuacji gdy środek trwały został pozyskany w drodze darowizny, odbywa się poprzez konto 84. Z ustawy o rachunkowości wynika bowiem, że środki trwałe przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Ujęta na koncie 84 kwota stopniowo zwiększa pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych (por. art. 41 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

Przykład

Jednostka przeprowadziła inwentaryzację, w wyniku której ujawniony został środek trwały. Okazało się, że został on pozyskany przez jednostkę w drodze darowizny. Jednostka nie posiada jednak żadnych dokumentów dotyczących tego środka trwałego. Środek trwały wyceniono w jego wartości godziwej wynoszącej: 6.000 zł. Zgodnie z polityką rachunkowości, do rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych jednostka stosuje konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek", w ramach którego wyodrębnia konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód" oraz konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek".

W związku z ujawnieniem środka trwałego w księgach jednostki dokonano następujących zapisów:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - nadwyżka środka trwałego ujawniona podczas inwentaryzacji 6.000 zł 01 24-1/1
2. PK - rozliczenie wartości ujawnionego środka trwałego 6.000 zł 24-1/1 84

Zapłata podatku dochodowego dokonana przez spółkę w imieniu wspólników

W spółce jawnej zaliczki na podatek dochodowy wspólników są opłacane z rachunku bankowego spółki. Czy wpłaty te powinny być ujmowane w księgach rachunkowych spółki na kontach rozrachunkowych wspólników?

Wpłaty dotyczące zaliczek na podatek dochodowy wspólników powinny być ujmowane na kontach rozrachunkowych wspólników. Do takiej ewidencji służy konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika) lub, jeśli jednostka posiada rozszerzony wykaz kont syntetycznych w ramach konta 24 - konto 24-2 "Rozrachunki z właścicielem (wspólnikami spółek osobowych)". Sposób ewidencji rozrachunków ze wspólnikami na koncie 24 powinien wynikać z polityki rachunkowości jednostki. Zaliczki na podatek dochodowy w spółce jawnej księguje się na kontach rozrachunkowych wspólników, bowiem dotyczą one ich osobistych wydatków i nie mogą obciążać wyniku finansowego spółki.

Podatnikami podatku dochodowego w spółce jawnej są wspólnicy, nie zaś sama spółka. Jeżeli jednak wspólnicy podejmą decyzję, że zaliczki na podatek dochodowy będą opłacane z konta spółki, to kwoty tych zaliczek ujmuje się na koncie 24. Do tego konta wskazane jest utworzyć konta analityczne w taki sposób, aby można było łatwo wyodrębnić tytuły rozrachunków z podziałem na poszczególnych właścicieli. Zaliczkę na podatek dochodowy wspólników odnosi się w księgach rachunkowych na konto 24 w momencie jej zapłaty do urzędu skarbowego.

Przykład

W maju 2020 r. spółka jawna zapłaciła zaliczkę na podatek dochodowy za dwóch wspólników ("X" i "Y") w wysokości: 10.000 zł. Zgodnie z polityką rachunkowości, do rozliczeń ze wspólnikami spółka stosuje konto 24-2 "Rozrachunki ze wspólnikami", w ramach którego wyodrębnia konto 24-2/1 "Konto wspólnika X" oraz konto 24-2/2 "Konto wspólnika Y".

W związku z zapłatą zaliczki na podatek dochodowy w imieniu wspólników w księgach spółki dokonano następujących zapisów:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - zapłata zaliczki na podatek dochodowy na konto urzędu skarbowego w imieniu wspólnika "X" 5.000 zł 24-2/1 13-0
2. WB - zapłata zaliczki na podatek dochodowy na konto urzędu skarbowego w imieniu wspólnika "Y" 5.000 zł 24-2/2 13-0

Rozrachunki z tytułu sprzedaży środka trwałego

Jak zaksięgować sprzedaż całkowicie umorzonego środka trwałego?

Należność z tytułu sprzedaży środka trwałego ujmuje się na koncie przeznaczonym w jednostce do ewidencji pozostałych rozrachunków. W ramach konta 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne" można do tego celu wyodrębnić konto o nazwie np. 24-9/0 "Rozrachunki z tytułu środków trwałych". Natomiast przychody i koszty związane ze zbyciem środka trwałego, jako pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, odnosi się odpowiednio na pozostałe przychody lub koszty operacyjne (por. art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy o rachunkowości). Pod datą wydania środka trwałego kupującemu, należy wyksięgować środek trwały z ewidencji bilansowej na podstawie dowodu "LT - Likwidacja środka trwałego". Pamiętać należy, iż w sytuacji, gdy środek trwały nie jest całkowicie umorzony, jego nieumorzoną wartość ujmuje się na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne". Z kolei sprzedaż środka trwałego całkowicie umorzonego, można ująć w księgach w sposób przedstawiony na przykładzie.

Przykład

Jednostka 20 maja 2020 r. sprzedała całkowicie umorzony środek trwały o wartości początkowej: 15.000 zł. Cena sprzedaży brutto środka trwałego wyniosła: 6.150 zł (w tym VAT: 1.150 zł). W związku ze sprzedażą całkowicie umorzonego środka trwałego w księgach jednostki dokonano następujących zapisów:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS - faktura dokumentująca sprzedaż środka trwałego:      
   a) wartość brutto 6.150 zł 24-9/0  
   b) VAT należny 1.150 zł   22-2
   c) wartość netto 5.000 zł   76-0
2. LT - rozchód środka trwałego w wartości początkowej 15.000 zł 07-1 01

www.PlanKont.pl - Rozrachunki i roszczenia:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.