plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016

Prowadzenie w jednostce ewidencji pozabilansowej

Ewidencja pozabilansowa służy do ujmowania tych zdarzeń gospodarczych, które nie stanowią operacji gospodarczych i w związku z tym nie wpływają na zmianę aktywów i pasywów ani na zmianę przychodów i kosztów jednostki, jednak z uwagi na określone jej potrzeby, np. sprawozdawcze, kontrolne czy informacyjne, wymagają zarejestrowania. Wśród najczęstszych zdarzeń, jakie są odnotowywane w ewidencji pozabilansowej, można wyróżnić postawienie środków trwałych w stan likwidacji, posiadanie obcych składników majątku czy powstanie zobowiązań i należności warunkowych. Dane zawarte w ewidencji pozabilansowej nie są wykazywane w bilansie ani w rachunku zysków i strat.

Organizacja kont pozabilansowych

Ustawa o rachunkowości nie reguluje zasad prowadzenia ewidencji pozabilansowej. Wymaga jednak, aby pewne informacje z tej ewidencji były ujawniane, np. w informacji dodatkowej stanowiącej jeden z elementów sprawozdania finansowego. Dane te ujawnia się w części dodatkowych informacji i objaśnień, jako dodatkowe źródło informacji w zakresie np. wybranych składników bilansu. Chodzi tu m.in. o:

 • grunty posiadane w wieczystym użytkowaniu,
   
 • środki trwałe, które nie są przez jednostkę amortyzowane lub umarzane, gdyż stanowią przedmiot umów najmu, dzierżawy lub leasingu,
   
 • zobowiązania warunkowe.

Trzeba pamiętać, że operacje, jakie podlegają ewidencji pozabilansowej, mają charakter wyłącznie informacyjny (a nie bilansowy czy wynikowy). Nie wpisuje się ich zatem do dziennika i nie wykazuje w bilansie ani rachunku zysków i strat.

Reguły, jakimi jednostka kieruje się, dokonując zapisów na kontach pozabilansowych, a także określenie zakresu stosowanych kont, powinny znaleźć odzwierciedlenie w zakładowym planie kont, stanowiącym składową dokumentacji opisującej obowiązujące w jednostce zasady (politykę) rachunkowości. Konta pozabilansowe tworzy się najczęściej w tej grupie (zespole) kont, której dotyczą objęte ewidencją pozabilansową zdarzenia. Przykładowo środki trwałe ujmuje się w zespole 0, zobowiązania warunkowe w zespole 2, materiały i towary obce w zespole 3 itp. Wówczas jako pierwszą cyfrę konta te posiadają cyfrę danego zespołu kont (np. środki trwałe mają jako pierwszą cyfrę 0). Jako drugą cyfrę w ewidencji pozabilansowej podaje się najczęściej 9, z kolei cyfra trzecia i kolejne służą do dalszej analityki wśród kont pozabilansowych. Wskazane jest, aby do każdego z tych kont prowadzić ewidencję szczegółową według poszczególnych rodzajów składników (tytułów) objętych tą ewidencją.

Warto zaznaczyć, że w zakładowym planie kont jednostka może również zapisać, iż ewidencja pozabilansowa umiejscawiana jest w całości w zespole 9.

Zapis jednostronny

Konta pozabilansowe nie wchodzą w zakres ksiąg rachunkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Z tego względu na kontach pozabilansowych nie obowiązuje zasada podwójnego zapisu, polegająca na ujmowaniu danej operacji gospodarczej na co najmniej dwóch kontach, po przeciwstawnych stronach tych kont z jednoczesnym zachowaniem równości kwot zaewidencjonowanych po stronie Wn i Ma tych kont.

Na kontach pozabilansowych dokonuje się zapisu jednostronnego (pojedynczego). Polega on na tym, że zdarzenia podlegające ujęciu w tej ewidencji wprowadza się na konta pozabilansowe wyłącznie po jednej stronie danego konta pozabilansowego - tj. albo tylko po stronie Wn, albo tylko po stronie Ma.

Warto zwrócić uwagę, że w praktyce niektóre oprogramowania finansowo-księgowe, z których podmioty korzystają przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, wymagają dokonywania księgowań zgodnie z zasadą podwójnego zapisu również w przypadku kont pozabilansowych. Rozwiązaniem jest wówczas wprowadzenie tzw. konta technicznego, np. 99 "Konto techniczne", na którym ujmowane są drugostronnie zapisy dokonywane na poszczególnych kontach pozabilansowych.

Rodzaj dokumentów, w oparciu o które przeprowadza się zapis na kontach pozabilansowych, określa kierownik jednostki w zakładowej instrukcji obiegu dokumentów.


Na kontach pozabilansowych obowiązuje zasada pojedynczego (jednostronnego) zapisu.

Konto 09-0 "Obce środki trwałe"

Konto 09-0 przeznaczone jest m.in. do ewidencji pozabilansowej:

a) wartości początkowej niepodlegających amortyzacji środków trwałych, które są w jednostce użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, np. umowy leasingu operacyjnego - o ile zaliczane są one do aktywów wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcy i są przez nich amortyzowane,

b) wartości gruntów otrzymanych od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wieczyste użytkowanie (do ewidencji bilansowej na konto 01 "Środki trwałe" jednostka wprowadza wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu).

Po stronie Wn konta 09-0 ujmuje się wartość początkową obcych środków trwałych pod datą otrzymania ich do używania. Z kolei po stronie Ma ewidencjonuje się wartość początkową tych samych obcych środków trwałych pod datą:

 • wydania ich finansującemu - po zakończeniu okresu trwania umowy najmu, dzierżawy czy leasingu,
   
 • zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania czy przekazania gruntów innym użytkownikom.

Do konta 09-0 wskazane jest prowadzić szczegółową ewidencję analityczną, np. według umów zawartych przez jednostkę, a w przypadku gruntów użytkowanych wieczyście - według ich właścicieli, wartości i powierzchni. Na koniec okresu konto to może wykazywać wyłącznie saldo debetowe, które wyraża stan obcych środków trwałych.

Wartość obcych środków trwałych podlega ujawnieniu w ust. 1 pkt 4 i 5 dodatkowych informacji i objaśnień, stanowiących składową informacji dodatkowej (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości).

Konto 09-1 "Środki trwałe w likwidacji"

Konto 09-1 służy do ujmowania wartości środków trwałych jednostki, które zostały postawione w stan likwidacji z powodu np. ich zużycia czy zniszczenia. Pozostają one na tym koncie do momentu dokonania ich fizycznej likwidacji. Na stronę Wn tego konta wprowadza się wartość początkową likwidowanego środka trwałego z chwilą postawienia go w stan likwidacji. Zapis ten jest przeprowadzany równolegle do wyksięgowania tego środka z ewidencji bilansowej (przykład). Pod datą zakończenia fizycznej likwidacji tego składnika majątku potwierdzonej protokołem likwidacyjnym dokonuje się zapisu jednostronnego po stronie Ma konta 09-1.

Konto 09-1 może wykazywać na koniec roku wyłącznie saldo Wn oznaczające wartość środków trwałych postawionych w stan likwidacji.

Konto 29-1 "Zobowiązania warunkowe"

Na koncie 29-1 ujmuje się wszelkie zobowiązania warunkowe, przez które, zgodnie z definicją określoną w art. 3 ust. 1 pkt 28 ustawy o rachunkowości, rozumie się obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Można do nich zaliczyć np. udzielone gwarancje, poręczenia (w tym także wekslowe), nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego (sądowego) z tytułu np. reklamacji lub dochodzonych kar i odszkodowań umownych oraz odsetek za zwłokę.

Pod datą powstania tego zobowiązania, np. pod datą otrzymania pozwu sądowego, jego kwotę ujmuje się po stronie Ma konta 29-1. Z kolei po stronie Wn tego konta ewidencjonuje się wartość wygasłych zobowiązań warunkowych, np. pod datą zapłaty zobowiązania lub oddalenia roszczenia przez sąd. Na koniec okresu konto 29-1 może wykazywać wyłącznie saldo kredytowe (Ma), które informuje o stanie zobowiązań warunkowych jednostki wobec innych podmiotów.

Informacje o zobowiązaniach warunkowych prezentuje się w informacji dodatkowej, tj. w ust. 1 pkt 16 dodatkowych informacji i objaśnień (według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości).

Konto 39-3 "Niskocenne składniki majątku"

W literaturze przedmiotu można również spotkać się z nazwą tego konta "Przedmioty długotrwałego użytku". Przeznaczone jest ono do ewidencji składników majątku, których nie zaliczono do środków trwałych (czyli nie ujęto na koncie 01 "Środki trwałe"), gdyż przewidywany okres ich używania jest krótszy niż rok lub będą one używane dłużej niż rok, jednak mają niską wartość początkową. Składniki te są odnoszone bezpośrednio do kosztów działalności operacyjnej.

Po stronie Wn konta 39-3 księguje się wartość składników oddanych do użytkowania, a po stronie Ma - ich rozchód np. z tytułu zniszczenia lub stwierdzenia niedoboru. Na koniec roku na koncie tym może figurować wyłącznie saldo debetowe, wyrażające wartość niskocennych składników majątku.

Wśród najczęściej stosowanych kont pozabilansowych można wyróżnić:

1. Zespół 0 - Aktywa trwałe:
- konto 09-0 "Obce środki trwałe",
- konto 09-1 "Środki trwałe w likwidacji".
2. Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia:
- konto 29-0 "Należności warunkowe",
- konto 29-1 "Zobowiązania warunkowe",
- konto 29-3 "Weksle obce indosowane lub dyskontowane".
3. Zespół 3 - Materiały i towary:
- konto 39-1 "Zapasy obce",
- konto 39-2 "Półprodukty w przerobie obcym",
- konto 39-3 "Niskocenne składniki majątku".

Przykład

Założenia

 1. W dniu 25 sierpnia 2016 r. jednostka postawiła w stan likwidacji nieprzydatną obrabiarkę (maszynę produkcyjną) stanowiącą środek trwały o wartości początkowej 42.000 zł i dotychczasowym umorzeniu 37.000 zł.
   
 2. We wrześniu 2016 r. dokonano fizycznej likwidacji tej maszyny. Koszt usługi złomowania na podstawie otrzymanej faktury wyniósł 210 zł (w przykładzie pominięto kwestię VAT).

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w sierpniu 2016 r.
1. LT - postawienie obrabiarki stanowiącej środek trwały w stan likwidacji:  
   a) wartość początkowa maszyny 42.000 zł 01
   b) dotychczasowe umorzenie 37.000 zł 07-1
   c) nieumorzona wartość (42.000 zł - 37.000 zł) = 5.000 zł 76-1
2. Ujęcie obrabiarki w ewidencji pozabilansowej (zapis jednostronny): 42.000 zł 09-1 -
Zapisy we wrześniu 2016 r.
3. Faktura - zarachowanie do kosztów usługi złomowania maszyny produkcyjnej: 210 zł 76-1 30
4. Wyksięgowanie obrabiarki z ewidencji pozabilansowej (zapis jednostronny): 42.000 zł - 09-1

Księgowania w sierpniu 2016 r.

Prowadzenie w jednostce ewidencji pozabilansowej

Ewidencja pozabilansowa

Prowadzenie w jednostce ewidencji pozabilansowej

Księgowania we wrześniu 2016 r.

Prowadzenie w jednostce ewidencji pozabilansowej

Ewidencja pozabilansowa

Prowadzenie w jednostce ewidencji pozabilansowej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)

www.PlanKont.pl - Pozostałe zagadnienia:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.