plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013

Zakładowy plan kont - wybrane problemy

1. Funkcjonowanie konta 30 "Rozliczenie zakupu"

Przejęłam księgi handlowe w ciągu roku. Poprzednia księgowa stosowała do ewidencji zakupów konto "Rozliczenie zakupu". Czy mogę w trakcie roku zmienić tę zasadę i nie stosować tego konta? Konto to powinno być zerowe. Po co więc księgować na nim wszystkie zakupy?

Nie ma ustawowego obowiązku stosowania konta 30 "Rozliczenie zakupu". To czy jednostka będzie prowadziła takie konto, zależy od decyzji kierownika jednostki, a zapis w tej sprawie powinien znaleźć się w zakładowym planie kont, stanowiącym część dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości jednostki.

Konto 30 "Rozliczenie zakupu" jest kontem rozliczeniowym. Służy do ewidencji zakupu wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych, towarów, materiałów, opakowań, usług i innych. Prowadzenie tego konta umożliwia jednostce kontrolę dostaw, w tym m.in.:

 • skonfrontowanie danych wynikających z dokumentów zakupu wystawionych dla jednostki przez kontrahentów z danymi wynikającymi z dokumentów potwierdzających przyjęcie dostaw lub odbiór wykonanych usług,
 • kontrolę zgodności dostaw i usług z zamówieniami, zleceniami lub umowami,
 • ustalenie wartości dostaw zafakturowanych, ale jeszcze nieprzyjętych lub nieodebranych, czyli "dostaw w drodze" oraz ich rozliczenie w następnym okresie,
 • wartości dostaw i usług przyjętych lub odebranych, ale w stosunku do których jednostka nie otrzymała jeszcze dokumentów zakupu, czyli "dostaw niefakturowanych" oraz ich rozliczenie w następnym okresie.

W zależności od wielkości i różnorodności prowadzonej działalności oraz potrzeb w zakresie kontroli i sprawozdawczości, na koncie 30 można przykładowo ewidencjonować zakupy: wszelkich dóbr i usług, tylko wszelkich dóbr (bez usług), tylko określonych dóbr, np. rzeczowych aktywów obrotowych, tylko dostaw w drodze oraz dostaw niefakturowanych.

Trzeba pamiętać, iż plan kont przyjęty przez jednostkę do stosowania powinien pozwolić na uzyskanie wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego. Na dzień bilansowy ustala się wartość dostaw zapasów w drodze i dostaw niefakturowanych. Odpowiednie dane na ten temat ujmuje się w sprawozdaniu finansowym. W bilansie saldo Wn konta 30 odzwierciedlające stan dostaw w drodze wykazuje się w zapasach (w wierszu B.I.1 lub B.I.4 aktywów bilansu). Natomiast saldo Ma konta 30 przedstawiające stan dostaw niefakturowanych wykazuje się w zobowiązaniach krótkoterminowych wobec dostawców (w wierszu B.III.1 lit. a lub B.III.2 lit. d pasywów bilansu).

Jeżeli w ocenie jednostki stosowanie konta 30 "Rozliczenie zakupu" jest zbędne i nie występują w jednostce dostawy w drodze i dostawy niefakturowane, to może ona podjąć decyzję o jego niestosowaniu. Naszym zdaniem uproszczenie to można wprowadzić również w trakcie roku, o ile nie zakłóci obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.


2. Konto służące do ewidencji odpisów umorzeniowych

Czy do konta służącego do ewidencji odpisów umorzeniowych środków trwałych prowadzić trzeba ewidencję analityczną? Czy ujęte na tym koncie umorzenie przeksięgowuje się na koniec roku na konto środków trwałych? Czy saldo tego konta zostaje na następny rok w bilansie otwarcia?

Ewidencja odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych, zmniejszających ich wartość początkową na skutek zużycia lub upływu czasu, prowadzona jest na koncie 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych". Kwoty dokonanych odpisów umorzeniowych księgowane są po stronie Ma tego konta, zapisem:

- Wn konto 40-0 "Amortyzacja" lub konto zespołu 5,
- Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Konto służące do ewidencji odpisów umorzeniowych (07-1) jest kontem bilansowym. Może ono wykazywać wyłącznie saldo kredytowe (Ma), które oznacza wysokość naliczonego umorzenia środków trwałych (stan dotychczasowego umorzenia). Saldo to nie jest jednak wykazywane w bilansie w sposób bezpośredni. Jak bowiem stanowi z art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości, wykazana w aktywach bilansu wartość środków trwałych wynika z ich wartości księgowej, skorygowanej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty ich wartości.

W bilansie odpisy umorzeniowe ujęte na koncie 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych" pomniejszają wartość początkową środków trwałych zaksięgowaną na koncie 01 (w aktywach bilansu wykazywana jest ich wartość netto). Odpisów umorzeniowych ujętych na koncie 07-1 nie przeksięgowuje się na koniec roku na konto 01. Pozostające na tym koncie na dzień bilansowy saldo Ma stanowić będzie bilans otwarcia w następnym roku obrotowym.

Prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 07-1 jest wskazane m.in. w celu prawidłowego wykazania środków trwałych w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w bilansie. W praktyce prowadzi się ewidencję szczegółową do konta 07 dostosowaną układem i treścią do ewidencji szczegółowej prowadzonej do konta 01 "Środki trwałe". W ramach konta 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych" można wyodrębnić następujące konta analityczne:

 • 07-1-1 "Odpisy umorzeniowe - prawo użytkowania wieczystego gruntu",
 • 07-1-2 "Odpisy umorzeniowe - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej"
 • 07-1-3 "Odpisy umorzeniowe - urządzenia techniczne i maszyny",
 • 07-1-4 "Odpisy umorzeniowe - środki transportu",
 • 07-1-5 "Odpisy umorzeniowe - inne środki trwałe".

3. Ewidencja analityczna w przypadku kilku rachunków bieżących

Do ewidencji środków na rachunku bankowym stosujemy konto 13-0. W październiku otworzyliśmy drugi rachunek bieżący w innym banku. Czy w tej sytuacji operacje z drugiego rachunku możemy księgować na tym samym koncie, ale z odrębną analityką?

Do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się na bieżącym rachunku bankowym służy konto 13-0 "Rachunek bieżący". Do konta 13-0 nie prowadzi się ewidencji szczegółowej (analitycznej), jeśli jednostka korzysta z usług tylko jednego banku i wyłącznie w nim ma otwarty rachunek bieżący.

W przypadku gdy jednostka posiada kilka rachunków bieżących w różnych bankach, konieczne jest wyodrębnienie ich w analityce, np.:
 • 13-0/1 "Rachunek bieżący w banku X",
 • 13-0/2 "Rachunek bieżący w banku Z".

Wyodrębnienie kont analitycznych do konta 13-0 jest konieczne, aby móc na bieżąco kontrolować przychody, rozchody i stany środków pieniężnych, występujące na poszczególnych rachunkach bankowych.


4. Należności dochodzone na drodze sądowej - jakie konto księgowe i czy potrzebna analityka?

Na jakim koncie księgowym ujmować należności dochodzone na drodze sądowej i czy utworzyć analitykę do tego konta?

Generalnie do ewidencji rozrachunków nieujętych na kontach 20, 21, 22 i 23 służy konto 24 "Pozostałe rozrachunki". W ramach konta 24 można tworzyć kolejne konta syntetyczne, w tym między innymi np. konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej", służące wyłącznie ewidencji roszczeń spornych, które zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Ewidencję analityczną do konta 24-6 tworzy się w zależności od potrzeb jednostki. Celowe jest prowadzenie takiej ewidencji szczegółowej, aby umożliwiła ustalenie na dany dzień kwot roszczeń dochodzonych na drodze sądowej według poszczególnych dłużników.

Pod datą skierowania sprawy do sądu na koncie 24-6 można ujmować na przykład roszczenia wobec:

 • odbiorców krajowych i zagranicznych,
 • dłużników objętych postępowaniem upadłościowym,
 • innych osób prawnych lub fizycznych z tytułu innych nieprzedawnionych należności, w tym z tytułu udzielonych pożyczek, spłaconych za nich długów objętych poręczeniem itp.

Po stronie Wn konta 24-6 księgowane są przykładowo kwoty roszczeń w wysokości określonej w pozwach sądowych, roszczenia określone we wnioskach zgłoszonych do masy upadłości dłużników. Natomiast po stronie Ma ujmuje się przykładowo roszczenia prawomocnie zasądzone, kwoty roszczeń mające pokrycie w masie upadłości dłużnika, roszczenia oddalone przez sąd, kwoty roszczeń niemające pokrycia w masie upadłości dłużnika.

Nie są ewidencjonowane na tym koncie wydatki związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej, np.: opłaty sądowe, skarbowe, koszty opinii biegłych. Są one zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych w momencie ich poniesienia. Ewentualny zwrot takich wydatków przez dłużnika jest ujmowany jako pozostałe przychody operacyjne.

Konto 24-6 jest kontem bilansowym aktywnym i może wykazywać wyłącznie saldo Wn (debetowe). Odzwierciedla ono stan roszczeń objętych pozwami sądowymi lub wnioskami zgłoszonymi do masy upadłości dłużników jednostki. W bilansie jest ono wykazywane w aktywach w pozycji B.II.2 lit. d) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek dochodzone na drodze sądowej".

www.PlanKont.pl - Pozostałe zagadnienia:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.