plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (770) z dnia 20.05.2012

Polityka rachunkowości i jej zmiany w trakcie roku

Przez zasady (politykę) rachunkowości należy rozumieć wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych (por. art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o rachunkowości).

Politykę (zasady) rachunkowości, opracowaną w formie dokumentacji przez kierownika jednostki, powinna posiadać każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Należy zaznaczyć, że nie jest zasadne opisywanie w ww. dokumentacji zasad wynikających wprost z ustawy o rachunkowości. Na potwierdzenie przyjęcia danego rozwiązania wystarczy podanie odpowiedniego artykułu ustawy lub, o ile jest to jedyne możliwe rozwiązanie, całkowite pominięcie tego zagadnienia. W polityce rachunkowości powinny zostać ujęte jedynie informacje w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości daje jednostkom prawo wyboru lub w jakim dopuszcza uproszczenia. Oczywistym jest przy tym, że wszelkie rozwiązania muszą być zgodne z ustawą o rachunkowości.

Jak wynika z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w dokumentacji tej powinno znaleźć się przede wszystkim:

1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

Bez względu na to, czy jednostka za rok obrotowy przyjęła rok kalendarzowy, czy też inny okres, powinien on trwać zawsze 12 kolejnych miesięcy. Wyjątek stanowi rok obrotowy, w którym jednostka rozpoczęła działalność (może on być krótszy lub dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy), oraz pierwszy po zmianie rok obrotowy, który powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Natomiast okres sprawozdawczy może być równy rokowi obrotowemu bądź trwać krócej, czyli miesiąc, kwartał czy półrocze.

2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Chodzi tutaj o podanie przyjętych przez jednostkę metod wyceny zapasów (cena zakupu, koszt wytworzenia czy stałe ceny ewidencyjne), częstotliwości oraz metod rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych. Ponadto w przypadku jednostek produkcyjnych może wystąpić konieczność opisania sposobu rozliczania (kalkulacji) kosztu wytworzenia produktu, rozliczania kosztów pośrednich działalności podstawowej, pomocniczej, kosztów zarządu czy kosztów sprzedaży. Konieczne jest również określenie wariantu ustalania wyniku finansowego (porównawczy czy kalkulacyjny).

3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: 

a) zakadowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej (choć jednostki mogą samodzielnie opracować własny plan kont, to dopuszcza się również stosowanie w tym zakresie gotowych rozwiązań, ogólnie dostępnych na rynku, wydanych w postaci wzorcowych planów kont);

b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,

c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.

 

4) opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Ponieważ przedstawiony zakres dokumentacji wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości ma charakter otwarty, jednostki według własnych potrzeb mogą go modyfikować i rozszerzać. Przede wszystkim przyjęte przez jednostkę (kierownika) zasady rachunkowości powinny zapewniać rzetelne, bezbłędne, sprawdzalne i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

Przykład uchwały wprowadzającej zasady (politykę) rachunkowości:
 

Uchwała sp. . . . . 
z dnia . . . . . . 
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości
(fragment)

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), kierownik jednostki wprowadza z dniem . . . .  dokumentację opisującą przyjęte przez spółkę . . . .  zasady (politykę) rachunkowości w następującym zakresie:

1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: siedziba jednostki, adres . . . . . 

2. Określenie roku obrotowego: rok kalendarzowy.

3. Określenie okresów sprawozdawczych: kwartał.

4. Wybór wariantu rachunku zysków i strat: wariant kalkulacyjny.

5. Zakładowy plan kont stanowi Wzorcowy plan kont . . . .  - załącznik nr 1.

6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Opis oprogramowania wraz z podaniem zbioru danych tworzących księgi rachunkowe oraz opisem zasad ochrony danych - załącznik nr 2.

7. Określenie systemów i procedur służących ochronie danych - załącznik nr 3.

8. Określenie metod wyceny aktywów i pasywów oraz zasad ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych, ewidencji i rozliczania kosztów oraz ustalania wyniku - załącznik nr 4.

9. Ustalono poziom istotności zdarzeń gospodarczych na poziomie 1% sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy jako gwarantujący rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Niniejsza decyzja (uchwała) wchodzi w życie od . . . .  roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pieczątka i podpis kierownika jednostki

WAŻNE: Dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości powinna być tak sporządzona, aby stanowiła dla jej czytelników - np. biegłego rewidenta (także dla pracowników księgowości) przewodnik - mapę ułatwiającą zrozumienie jednostki i jej specyfiki wyrażającej się również w przyjętych zasadach.

Ponieważ często na etapie opracowywania zasad (polityki) rachunkowości nie istnieje możliwość opisania rozwiązań wszystkich zdarzeń gospodarczych, dlatego jeżeli takie wystąpią w późniejszym czasie, wystarczy pisemna adnotacja kierownika jednostki wprowadzająca zasady i metody ich rozliczenia. Następnie w formie aneksu jest ona dołączana do dokumentacji. Również w formie aneksu można dokonywać zmian dokumentacji w zakresie zapisów już istniejących. Umożliwia to art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym, w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą.

Oznacza to, że zmiany zasad (polityki) rachunkowości są szczególnie uzasadnione w każdym przypadku, gdy celem ich wprowadzenia jest poprawa jakości systemu rachunkowości.

Jak już wskazano, zmiany zasad (polityki) rachunkowości wchodzą w życie zawsze od pierwszego dnia roku obrotowego, przy czym dokonane w trakcie roku obowiązują z mocą wsteczną. Tak więc decyzja o zmianie zasad rachunkowości może zostać podjęta w dowolnym momencie, jednak jej skutki należy odnieść zawsze do całego roku obrotowego.

Należy przy tym pamiętać, iż zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga także określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostało ono sporządzone za okres, w którym wprowadzono te zmiany. Jednostka powinna podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian. Ponadto o zmianie przyjętych zasad rachunkowości należy także poinformować we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Podobnie jak pierwotne opracowanie, tak i aktualizacja dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości spoczywa na kierowniku jednostki (art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

www.PlanKont.pl - Pozostałe zagadnienia:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.