plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016

Jak ujmować w księgach rachunkowych kredyty bankowe?

Jednostka dotychczas nie korzystała z kredytów bankowych. W maju 2016 r. podpisała z bankiem dwie umowy kredytowe - jedną o kredyt na finansowanie działalności bieżącej i drugą o kredyt inwestycyjny na zakup maszyny produkcyjnej. W maju br. oba kredyty wpłynęły na jej rachunek bankowy pomniejszone o pobraną prowizję. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych operacje związane z otrzymaniem i spłatą kredytu oraz rozliczeniem prowizji i odsetek?

Operacje dotyczące otrzymania i spłaty kredytów bankowych - zarówno inwestycyjnych, jak i przeznaczonych na bieżącą działalność jednostki, ewidencjonuje się na koncie 13-4 "Kredyty bankowe" (nie dotyczy to kredytu w rachunku bieżącym, który nie podlega odrębnej ewidencji, a jego wykorzystanie powoduje jedynie powstanie ujemnego stanu konta 13-0 "Rachunek bieżący"). Po stronie Ma konta 13-4 "Kredyty bankowe" ujmuje się wartość nominalną uzyskanego kredytu.

Gdy jednostka posiada kilka kredytów bankowych, tak jak w sytuacji opisanej w pytaniu, wskazane jest prowadzenie ewidencji analitycznej dla każdego z nich. Ułatwi to ustalenie stanu wykorzystania poszczególnych kredytów na dany dzień.

Prowizja oraz odsetki od kredytu obciążają generalnie koszty finansowe (art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Jednak gdy uruchomiony kredyt przeznaczony jest na działalność inwestycyjną jednostki, np. na finansowanie środków trwałych w budowie, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wówczas koszty dotyczące obsługi tego kredytu, w tym prowizja i odsetki, a także różnice kursowe od kredytów walutowych, które zostały naliczone do dnia wprowadzenia danego składnika majątku do używania, odnosi się na zwiększenie jego wartości początkowej. Są one wówczas ewidencjonowane zapisem:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie", 01 "Środki trwałe", 02 "Wartości niematerialne i prawne",

- Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" lub 13-0 "Rachunek bieżący".

Prowizje i odsetki dotyczące kredytu inwestycyjnego, które zostały naliczone po przyjęciu tych składników do używania, ujmuje się na koncie 75-1 "Koszty finansowe".

Trzeba zaznaczyć, że w przypadku, gdy na rachunek bieżący jednostki wpływa kwota kredytu pomniejszona o prowizję, to może mieć zastosowanie art. 39 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, gdy zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania zapłaty za nie, to różnica stanowi czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, które odpisuje się w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Przy czym jednostka powinna uwzględnić w takiej sytuacji zasadę istotności. Jeśli bowiem kwota prowizji jest nieistotna i jej jednorazowe zarachowanie w koszty nie zniekształci wyniku finansowego, to nie znajduje uzasadnienia rozliczanie jej w czasie.

Przykład

Założenia

  1. Jednostka w maju 2016 r. podpisała umowę z bankiem o:

a) roczny kredyt obrotowy na działalność bieżącą w kwocie 24.000 zł,
 

b) 3-letni kredyt inwestycyjny na finansowanie zakupu maszyny produkcyjnej (stanowiącej środek trwały) w wysokości 90.000 zł.

  1. W dniu uruchomienia kredytów, tj. 6 maja 2016 r., bank pobrał prowizję od kredytu obrotowego w kwocie 240 zł (uznano ją za nieistotną), a od kredytu inwestycyjnego 900 zł. Kredyty wpłynęły na rachunek bankowy po pomniejszeniu o prowizję.
     
  2. W dniu 6 czerwca 2016 r. jednostka spłaciła ratę kredytu:

a) obrotowego w kwocie 2.120 zł - w tym odsetki 120 zł,
 

b) inwestycyjnego w wysokości 2.870 zł - w tym odsetki 370 zł.

  1. Załóżmy, że maszyna zostanie przyjęta do używania w lipcu 2016 r.
     
  2. Odsetki są w ciągu roku ewidencjonowane w księgach rachunkowych w dniu ich spłaty z rachunku bieżącego.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpływ na rachunek kredytu obrotowego:         
   a) kwota otrzymana na rachunek bankowy 23.760 zł 13-0
   b) potrącona kwota prowizji 240 zł 75-1  
   c) wartość nominalna kredytu 24.000 zł   13-4
2. WB - wpływ na rachunek kredytu inwestycyjnego:       
   a) kwota otrzymana na rachunek bankowy 89.100 zł 13-0  
   b) potrącona kwota prowizji 900 zł 08  
   c) wartość nominalna kredytu 90.000 zł   13-4
3. WB - spłata pierwszej raty kredytu obrotowego:       
   a) część kapitałowa 2.000 zł 13-4  
   b) kwota odsetek 120 zł 75-1  
   c) całkowita rata kredytu 2.120 zł   13-0
4. WB - spłata pierwszej raty kredytu inwestycyjnego:         
   a) część kapitałowa 2.500 zł 13-4  
   b) kwota odsetek 370 zł 08  
   c) całkowita rata kredytu 2.870 zł   13-0

Księgowania

Jak ujmować w księgach rachunkowych kredyty bankowe

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60